dimarts, 22 de maig de 2018

Entrevista a Simón Falcó regidor Mitjans de Comu¡nicació a Canal TE

Baix Ebre Avant posa en marxa el programa d’assessorament integral per fer més competitives 10 microempreses

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, posa en marxa un programa d'assessorament integral per a microempreses. Es tracta d'una assistència professional i individualitzada destinada a impulsar, consolidar i fer més competitius un total de 10 negocis del Baix Ebre.
Aquesta iniciativa d'impuls econòmic va adreçada a microempreses i autònoms amb un mínim de quatre anys d'activitat amb necessitats específiques de professionalització, consolidació i desenvolupament del negoci. L'acció dona prioritat a aquelles empreses que estiguin disposades a implementar actuacions per generar ocupació.

L'objectiu d'aquest programa és que les empreses participants millorin la seva competitivitat, la gestió dels recursos humans i els processos de producció, i desenvolupin una estratègia de consolidació de nous canals de venda i comunicació que repercuteixin en un augment de la facturació i benefici empresarial.
El programa s'estructura en tres fases: diagnosi prèvia, assistència tècnica personalitzada i proposta de pla d'acció. En la primera fase s'analitzarà la situació inicial de l'empresa per detectar les necessitats i les mancances a nivell de gestió, competitivitat i consolidació. En funció dels resultats de la diagnosi, s'entrarà en la segona fase per oferir serveis adreçats a professionalitzar i consolidar l'empresa (control de tresoreria, estratègia de negoci, optimització de l'organització interna, gestió eficient dels costos i gestió eficaç de les xarxes socials, entre d'altres). Finalment, en la tercera i última fase s'elaborarà un pla d'acció amb actuacions futures a desenvolupar per la microempresa per tal d'assolir els objectius plantejats.

Les microempreses interessades a participar en aquest programa poden fer la inscripció a Baix Ebre Avant. Els assessoraments es desenvoluparan al Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova de Camarles.

Guanyadors del Concurs de la Ruta de Tapes de Primavera 2018

Guanyadors de la Ruta de Tapes de Primavera 2018:

Premi Xec Regal de 100 €-
Alba Romeu Molla
Premi Lot de Productes de Farmàcia- 
Cinta Cayuela Negre
Premi concurs Instagram Lot de Productes de Proximitat- 
Júlia Ferrando BlesasRoger Arasa campió territorial en categoria infantil


Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Campionat territorial de patinatge artístic en categories benjamí, aleví i infantil a les instal·lacions del  CP Cambrils.
Un total de 41 patinadors/eres repartits en les tres categories s’han disputat en aquesta competició obtenir una plaça pel campionat de Catalunya.
El Club Pati L’Aldea amb Manel Villarroya al cap davant continuen amb acumulant medalles aquesta temporada, aquest cop amb l’or aconseguit per Roger Arasa en categoria infantil masculí, obtenint així una plaça per al campionat de Catalunya. Núria Esteller també en categoria infantil va obtenir el 8è lloc a la classificació i Iris Ferrer 4ª en categoria aleví totes dos classificades per al  campionat federació de Catalunya.
Les classificacions de les diferents categories han estat les següents:

Categoria benjamí masculí
1 ALEIX AMADO ESCOTÉ               SALOU, CP

Categoria aleví femení:
1 XÉNIA RIBÉ CANALDA                 REUS DEPORTIU-artístic
2 CLÀUDIA RÚBIO GÓMEZ           JOVE SALOU, CLUB PATÍ
3 ELENA MARTÍNEZ LEBRON       RODA DE BARA, CE

Categoria aleví masculí:
1 POL FORNER TOMÁS                  RAPITENC, CP
2 JOAN JARDI MARCI                     CAMBRILS, CP

Categoria infantil femení:
1 JULIA AMADO ESCOTE               SALOU, CP
2 MARIA RIUS SANGENIS              CAMBRILS, CP
3 JÚLIA ROMERA MARCA             REUS DEPORTIU-artístic
4 CLAUDIA YESTE SANZ                 REUS DEPORTIU-artístic
5 NÚRIA MESTRES LÓPEZ             REUS DEPORTIU-artístic

Categoria infantil masculí:
1 ROGER ARASA CURTO                L’ALDEA, CP
2 ADRIÀ OLIETE CUADRAT            REUS DEPORTIU-artístic
3 JOAN CAÑELLAS LUNA               CAMBRILS, CP

Tots aquests patinadors/eres queden classificats per al proper Campionat de Catalunya que es celebrarà a els proper dies 21 i 22 de juliol a Igualada.

Maridatge a l'Aldea

 
  Des de 22 de maig tiquets a la venda fins al 7 de juny a l'Ajuntament de l'Aldea . Preu tiquet: 15 € Hi haurà servei de guarda de xiquets/tes a càrrec de l’esplai 4 torres. Els donaran sopar i faran activitats mentre duri el maridatge. Preu tiquet sopar+guarda infantil: 10 €

Festa de la Plantada


Fest'Prima '18


divendres, 18 de maig de 2018

Continuem amb les jornades d’educació vial
Aquesta tarda del divendres 18 de maig la regidoria de Governació i la Guàrdia Municipal de l’Aldea han continuat amb les jornades d’educació vial, ara amb els menuts del Mª Garcia Cabanes , els quals acompanyats pels agents han anat passejant pel poble, i interpretant les senyals de circulació.

Els agents han parat vehicles i els alumnes vigilaven (amb el talonari de multes en mà)que tot estigués amb ordre.

Convocatòria per a la selecció per cobrir un lloc de treball de conserge de la piscina municipal durant la temporada d'estiu 2018


Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció per cobrir un lloc de treball de conserge de la piscina municipal durant la temporada d’estiu 2018. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds:
“BASES QUE HAN DE REGIR, AMB CARÀCTER URGENT, LA SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL  PER DUR A TERME TASQUES DE CONSERGE DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2018
1.- Objecte de les bases
L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la selecció, amb caràcter urgent mitjançant concurs lliure, d’un lloc de treball de conserge de la piscina municipal per a ser contractat/ada en règim laboral temporal durant la temporada d’estiu 2018. El període de contractació és del dia 20 de juny fins el dia 9 de setembre de 2018.
Aquestes bases seran de compliment obligatori per a l’Ajuntament de l’Aldea i per a totes aquelles persones que participin en els procés de selecció.
La publicació de la present convocatòria i bases es farà al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de la corporació: www.laldea.cat
Les tasques que ha de desenvolupar aquest conserge són: manteniment bàsic del clor, obertura i tancament de les instal·lacions, així com el control i la gestió de l’entrada i sortida dels usuaris del servei, controlar el bon ús del mobiliari i de les instal·lacions  de les piscines, neteja de les cambres higièniques, mantenir en bon estat de neteja les zones de sol i repòs.
2.- Condicions generals dels aspirants.
Per prendre part en aquestes proves selectives caldrà:
Ésser ciutadà/na espanyol/a, o nacional de qualsevol Estat membre de  la Unió Europea o la d’un estat amb tractat internacional subscrit per la Unió Europea i ratificat per Espanya, al qual sigui aplicable la lliure circulació dels/les treballadors/es.
També podran participar aquells estrangers/es amb residència legal a Espanya, de conformitat amb la legislació vigent.      
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat legal de jubilació forçosa.
c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc.
d) No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre i la Llei 21/1987, de 26 novembre, del Parlament de Catalunya, que es refereixen al personal al servei de les Administracions públiques.
e) No  haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) Tenir coneixements de la llengua catalana de nivell A bàsic.
g) Certificat d’inexistència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual.
3.- Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcaldia de la Corporació i es presentarà, conjuntament amb la documentació necessària, al Registre General d’aquest Ajuntament fins el dia 29 de maig de 2018, o en algun dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La  convocatòria d’aquest procés  i les bases es publicarà la pagina www.laldea.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
 • Fotocopia  del DNI
 • Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
 • Fotocòpia de la vida laboral i còpia dels corresponents contractes de treball, als efectes d’acreditar l’experiència laboral. L’experiència en l’àmbit de l’administració pública es podrà acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat de serveis previs.
 • Fotocòpia del document acreditatiu del nivell bàsic de català (certificat A bàsic).
 • Per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, acreditació del coneixement de la llengua castellana, segons el previst a la base sisena.
Els i les aspirants hauran d’acreditar coneixements del nivell A de català, d’acord amb els criteris de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Cas que no acreditin el nivell requerit per al lloc de treball hauran d’efectuar una prova de coneixements proposada per l’òrgan de selecció. La prova serà  qualificada com a apte/a o no apte/a i tindrà caràcter eliminatori.
4.- Admissió dels aspirants
El dia 4 de juny de 2018,  la Presidència de la Corporació dictarà resolució i aprovarà la llista de persones admeses i excloses. La resolució que aprovi l’esmentada llista es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina web municipal: www.laldea.cat.
5.- Òrgan de selecció
L’Òrgan de selecció estarà format pels membres següents:
          a) Presidenta: Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora de l’Ajuntament de l’Aldea.  Suplent: Joan Rallo i Ventura, auxiliar administratiu de secretaria-intervenció
            b) Vocals:
 • La Sra. Estefania Curto Zapater, auxiliar-administrativa de l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament de l’Aldea. Suplent: Mercedes Vallés Bertomeu, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de l’Aldea.
 • El Sr. Jordi Gas Forés, tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de l’Aldea. Suplent: Joan Aguas Bedós, cap del servei de guàrdia municipal de l’Ajuntament de l’Aldea
Actuarà com a secretària, amb veu i sense vot una auxiliar administrativa de la Corporació, Sra. Àngela Almenar Maldonado i com a suplent l’auxiliar administrativa Maria José Lázaro Curto.  
6.- Procés de selecció.
El procediment de selecció serà el concurs de mèrits.
a) Fase de concurs: Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, de conformitat amb el barem establert en l’annex I d’aquestes bases. Els mèrits s’han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procediment selectiu i no seran valorats aquells que no s’acreditin de forma suficient. Per superar aquesta fase caldrà obtenir un mínim de dos punts.
b) Entrevista personal: Només els aspirants que hagin superat la puntuació mínima (2 punts) exigida a la fase de concurs s’hauran de presentar a l’Ajuntament de l’Aldea , el dia 12 de juny a les 10:00 h. , per tal de realitzar l’entrevista personal que versarà sobre els nivells de coneixements, habilitats i experiència en relació amb les tasques a exercir en el lloc de treball. La puntuació màxima que es podrà atorgar a aquesta prova serà de 2 punts.
c) Coneixement del català: Els i les aspirants hauran d’acreditar coneixements del nivell elemental del català (nivell A), d’acord amb els criteris de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Els aspirants que hagin superat un prova de coneixements de llengua
Cas que no acreditin el nivell requerit per al lloc de treball hauran d’efectuar una prova de coneixements proposada per l’òrgan de selecció. La prova serà  qualificada com a apte/a o no apte/a i tindrà caràcter eliminatori.     
d) Coneixement del castellà: Els i les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements del nivell B2 de llengua castellana.
Cas que no acreditin el nivell requerit per al lloc de treball hauran d’efectuar una prova de coneixements proposada per l’òrgan de selecció. La prova serà  qualificada com a apte/a o no apte/a i tindrà caràcter eliminatori.
7.- Qualificacions de les persones aspirants
La puntuació final obtinguda per cada aspirant s’obtindrà sumant les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en l’entrevista personal. En la fase de concurs, caldrà una puntuació mínima de 2 punts per superar la selecció.
8.- Llista d’aprovats, presentació de documents i contractació
L’òrgan de selecció farà pública les puntuacions obtingudes pels aspirants, i   proposarà, a la Presidència de la Corporació. la contractació de l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació.
La persona aspirant proposada presentarà a la Secretaria  de la Corporació, com molt tard el dia 18 de juny de 2018, declaració responsable de no trobar-se sotmesa en causa d’incapacitat, incompatibilitat, separació o inhabilitació de conformitat amb l’establert a la base especifica 2, original del DNI, certificat d’antecedents de delictes de naturalesa sexual.
Si dins el termini indicat, la persona proposada no presentes aquesta documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser contractada i restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. En aquests supòsits es procedirà a requerir els altres aspirants per ordre de puntuació, per tal de fer la seva contractació.
Finalment, la resta de persones que hagi superat la puntuació mínima de 2 punts en la fase de concurs, passaran a formar part d’una borsa de treball per a possibles contractacions temporals o interines que es puguin produir durant la temporada d’estiu 2018.
9.- Incidències
L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases.
10.- Impugnacions
La convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d’aquestes i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels  interessats en els casos i en la forma previstos en la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i en les lleis de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ANNEX 1: PUNTUACIÓ DE MÈRITS
L’avaluació dels mèrits es realitzarà sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant en el moment de presentar la sol·licitud i conjuntament amb el “currículum vitae”, essent necessària una puntuació mínima de 2 punts, d’acord amb les puntuacions següents 
 1. Experiència professional (Fins a un màxim de 3 punts)
Per  l’experiència acreditada en relació al desenvolupament de funcions similars, tant en l’Administració Pública com en el sector privat, s’atorgarà 0.50 punts per mes sencer treballat. L’experiència en l’àmbit de l’Administració Pública es podrà acreditar mitjançant la presentació d’un certificats de serveis prestats emès per la pròpia Administració on s’haguessin desenvolupat els serveis. L’Experiència en el sector privat s’ha d’acreditar mitjançant una còpia de la vida laboral i còpia dels corresponents contractes de treball.
 1. Nivell de formació i estudis (puntuació màxima 3 punt)
Per  la realització de cursos de formació/seminaris/jornades que tinguin relació directa amb la plaça objecte de la convocatòria, organitzats per Administracions Públiques o Organismes d’ella dependents, o altres Entitats Públiques o Privades en col·laboració amb l’Administració Pública o Organitzacions Sindicals  fins a un màxim d’1,50 punt.
S’acreditarà aquest apartat mitjançant els corresponents certificats, Diplomes i Títols o còpia dels mateixos a on es detalli l’objecte del curs i el número d’hores. Si no consta el número d’hores del curs o de la jornada es puntuaran en 0,10 punt.
La valoració de cada curs es farà en base a l’escala següent:
 • Cursos o jornades de menys de 10 hores: 0,10 punts
 • Cursos de igual  o major a 10 hores, 0,15 punts.
 • Cursos de igual o major a 25 hores, 0,25 punts.
 • Cursos de igual o major a 40 hores, 0,50 punts.
 • Cursos de més de  40 hores: 0,75 punt.
Per estar en possessió d’una titulació acadèmica:
 • Títol de graduat escolar, títol en educació secundaria obligatòria, i cicles formatius de grua mitjà: 1 punt
 • Batxiller, F.P.II, Tècnic mitjà o titulació equivalent,: 1,5 punt
La possessió d’una titulació superior exclourà la valoració de les inferiors. No es puntuarà el fet d’estar en possessió de més d’una titulació superior.
S’acreditarà aquest apartat mitjançant el Títol corresponent o còpia compulsada del mateix.”
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 29 de maig de 2018.

Convocatòria de procés selectiu per cobrir cinc llocs de treball de monitors de piscina

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció de 5 monitors aquàtics per a la temporada d’estiu de la piscina municipal. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds:
“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CONTRACTAT PER NECESSITATS D’URGÈNCIA PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA. (MONITORS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES)
PRIMERA. Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases la contractació de cinc monitors d’activitats aquàtiques titulats, com a personal laboral temporal mitjançant concurs. En concret es precisa de quatre monitors per cobrir els dos torns estivals del servei de piscina municipal, els quals tots dos junts tenen una durada que va des del dia 25 de juny fins el dia 24 d’agost de 2018. I per altra banda es precisa d’un sol monitor, que cobrirà únicament el primer torn del servei, que va des del dia 25 de juny fins el dia 20 de juliol de 2018.
Les tasques a desenvolupar per aquests monitors són: la realització de cursos de natació.
SEGONA. Modalitat del contracte
La modalitat del contracte és la temporal per obra o servei determinat limitada al funcionament d’aquest servei públic, segons s’ha indicat en la base anterior, d’acord amb la regulació establerta a l’article 15, núm. 1, a) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
TERCERA. Condicions d’admissió dels aspirants
Per a prendre part en les proves de selecció serà necessari, d’acord amb l’establert a l’article 56 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de L’estatut Bàsic  de l’Empleat Públic, complir els requisits següents:
— Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’article 57 de
la citada norma.
— Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
— Tenir complerts setze anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
— No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les  comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
— Tenir la titulació exigida per a optar a la places, que serà:
• Monitor d’activitats aquàtiques:  títol de grau superior en animació d’activitats físiques i esportives, nivell 1 de tècnic d’esport en natació de l’Escola Catalana de l’Esport, o el títol de nivell 1 de tècnic d’esport en natació emès per la Federació Espanyola de Natació en anterioritat al 15/07/1999, llicenciatura en CAFE o equivalent.
 • Posseir coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell B.
 • Disposar del certificat d’inexistència de delictes penals de naturalesa sexual
QUARTA. Forma i termini de presentació d’instàncies
Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés, en les que els aspirants faran constar expressament que reuneixen les condicions exigides en les presents bases per a la plaça que s’opti, es dirigiran a l’Ajuntament de l’Aldea, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci a la web de l’Ajuntament de L’Aldea i al tauler electrònic.
En concret es presentarà el model d’instància que l’Ajuntament posarà a disposició dels interessats en la seva pàgina web.
Les bases íntegres i la convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada exclusivament per:
- Fotocòpia  del DNI o, si s’escau, del passaport.
- Currículum vitae del candidat.
- Fotocòpia  únicament del títol necessari per a optar a la plaça.
- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Només es valoraran els mèrits acreditats documentalment en el període de presentació d’instàncies.
- Documentació acreditativa de coneixement del nivell B de la llengua catalana de la Junta Permanent de Català o equivalent. Cas de no acreditar documentalment el coneixement de la llengua catalana, els aspirants hauran de realitzar una prova de coneixements de la mateixa.
- Les persones estrangeres han d’acreditar coneixements de la llengua castellana equivalent al nivell intermedi o B2, en cas contrari hauran de realitzar una prova de coneixements de la llengua castellana.
CINQUENA. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució en el termini de tres dies, declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. Als aspirants exclosos es concedirà un termini de 5 dies hàbils per subsanar les deficiències documentals que hagin estat causa d’exclusió. En aquesta resolució s’indicarà la designació dels membres de l’òrgan de selecció.
SISENA. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció estarà constituït per:
— President, designat per l’Alcaldia
— Secretari, que serà en tot cas una funcionari/a de carrera de l’Ajuntament, amb
veu però sense vot.
— Dos vocals, designats per l’Alcalde
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció  es regirà pel previst en  els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Els membres de l’òrgan de selecció  són personalment responsables del compliment estricte de les bases de la convocatòria i de la subjecció als terminis establerts.
Els dubtes o reclamacions que es puguin originar amb la interpretació de l’aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el què s’ha de fer en els casos no previstos, seran resoltes pel propi òrgan de selecció, per majoria.
SETENA. Sistema de selecció i desenvolupament del procés selectiu
7.1 Mèrits computables:
 1. Experiència professional: Màxim 5 punts.
Monitor d’activitats: A raó de 0,10 punts per cada mes de servei en llocs de treball similars en qualsevol administració pública o sector privat, sempre que les funcions s’hagin desenvolupat dins dels 10 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Si els serveis prestats ho han sigut a jornada parcial, la puntuació es prorratejarà de forma parcial.
Als efectes d’aquest còmput es tindran en compte únicament les dates d’alta i baixa que figurin a l’informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social aportat pels candidats, juntament amb el corresponent contracte de treball. En el cas de serveis prestats en les administracions públiques l’experiència laboral es podrà acreditar mitjançant un certificat de serveis previs en el que s’indiqui el lloc de treball desenvolupat i el període de temps treballat.
 1. Formació vinculada a les tasques que s’han de realitzar: Màxim 5 punts.
Realització de cursos de socorrisme, socorrisme aquàtic, salvament, primers auxilis o cursos relacionats amb les tasques que s’han de desenvolupar, d’una durada mínima de 6 hores, i sempre que el curs hagi finalitzat dins dels 10 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. S’Aplicarà el barem següent:
 • Cursos o jornades 6 hores a 9 hores: 0.05 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 10 hores: 0,10 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 15 hores: 0,15 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 20 hores: 0,20 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 25 hores: 0,25 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 30 hores: 0,30 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 35 hores: 0,35 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 50 hores: 0,50 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 65 hores: 0.65 punts.
 • Cursos de durada igual o major de  85 hores: 0.85 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 100 hores: 1 punt.
7.2 Prova de coneixement de la llengua catalana i castellana.
Els aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català de nivell B, hauran de realitzar una prova de coneixements de la mateixa, la qual tindrà caràcter eliminatori, i serà qualificada com d’apte o no apte Els aspirants que siguin estrangers han d’acreditar coneixement de la llengua castellana de nivell B2 o nivell intermedi, en cas contrari hauran de realitzar una prova de coneixement de llengua castellana. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i serà qualificada com d’apte o no apte.
Resten exempts de la realització de les proves de coneixement de llengua catalana i castellana, els i les aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització de dites proves, estar en possessió dels coneixements del nivell B de llengua catalana i nivell B2 o intermedi de llengua castellana.
7.3 Entrevista
Als aspirants no eliminats del procés selectiu se’ls farà  una entrevista personal que versarà sobre els nivells de coneixement, habilitats i experiències amb les tasques a exercir en el  lloc de treball. La puntuació màxima d’aquesta entrevista serà d’1 punt.
VUITENA. Relació d’aprovats i contractació
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell d’edictes i en el web de l’Ajuntament de l’Aldea. Aquesta relació s’elevarà a l’alcaldia que dictarà resolució de contractació dels 5 candidats que hagin obtingut la major puntuació per a cada lloc de treball, en els termes previstos per l’article 22 del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i es formalitzarà el corresponent contracte de treball.
Els aspirants podran optar entre la contractació laboral pels dos torns d’estiu o solament pel primer torn; l’exercici d’aquest dret d’opció es realitzarà segons l’ordre decreixent de puntuació obtinguda en el concurs.
Amb caràcter previ a la contractació els aspirants hauran d’aportar la documentació original o compulsada següent:
- DNI.
- Titulació requerida per a la present contractació.
- Certificat d’inexistència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual.
La manca de presentació d’aquesta documentació que impedeixi l’adopció del corresponent decret de contractació laboral per poder començar a treballar el dia 25 de juny de 2018, habilitarà a l’Ajuntament a cridar al candidat/a següent/s de la llista d’aspirants per ordre de puntuació.
Els candidats aprovats que no hagin estat contractats d’acord amb el que s’estableix al paràgraf anterior, conformaran una borsa de treball que serà utilitzada per l’Ajuntament de l’Aldea per a futures contractacions que resultin necessàries per motius d’urgència, dintre del període estival de 2018
NOVENA. Incidències
Aquestes bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es pot interposar pels interessats un recurs de reposició en el termini d’un mes davant de la Junta de Govern Local, previ al recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu, a partir del dia següent al de publicació del seu anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).”
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 28 de maig de 2018.

5è torneig futbol base UE Aldeana


Jornada de Portes Obertes


Vols escoltar de nou el CPC del 17 de maig 2018 ?

Fem ocupació per als joves


dijous, 17 de maig de 2018

La Família Fortuño cedeix els terrenys per les Festes de l’Ermita


La família Fortuño ha cedit els terrenys annexos a l’Ermita per poder  utilitzar-los com a estacionament de vehicles durant les festes de l’Ermita d’aquest cap de setmana. Aquest lloc descongestionarà els aparcaments antics  que s'havien esdevingut obsolets a causa de la gran afluència de persones a la festa .Moltíssimes gràcies a la família FORTUÑO que són els propietaris del terreny ,per cedir-lo de manera altruista ,perquè els aldeans, aldeanes i tothom que ens vingui a visitar aquests dies ,els puguin utilitzar.

La Llar d’Infants visita l’AjuntamentEls menuts de la Llar d’Infants Bressol del Delta han visitat el nostre Ajuntament, el saló de plens i dependències municipals. La vista ha estat guiada pel nostre Alcalde Dani Andreu i el nostre Tinent Alcalde Simon Falcó els quals els han ensenyat els nostres símbols i la casa de tots els aldeans.

Xarrada la meua Salut

Eva Lizàrraga Barberà Referent de Gestió i Serveis del EAP l'Aldea - Camarles - l'Ampolla, realitzava una xarrada sobre la meua salut (LMS) al CAP de l’Aldea .Les noves tecnologies cada cop són mes presents a les nostres vides i amb  LMS de l’Institut Català de la Salut els usuaris podran tenir accés al seu historial clínic i consulta de dades des de el seu ordinador, Tablet o smartphone. Què ofereix al ciutadà?, Quins requisits mínims s'ha de tenir per poder tenir accés ? o Que s'hi pot trobar a la plataforma de LMS són algunes de les moltes qüestions i dubtes que es van resoldre. A més l’Eva Lizàrraga  va passar pels estudis d’Antena Aldaia i ens va ver 5 cèntims de La Meua Salut.  Si vols tornar a escoltar l’entrevista, aquí la tens.

Valoració 3a Ruta de Tapes de Primavera

Com en les edicions anteriors es valora molt positivament la Ruta de Tapes de Primavera; cal destacar primer que tot el nivell de les diferents tapes ofertes pels establiments participants i per l’èxit de participació de la gent del nostre poble, un gran ambient amb unes tapes immillorables; destacar la participació per segon cop dels xiquets i xiquetes de la llar d’infants Bressol del Delta, i la incorporació a la Ruta del Forn de Pa Muñoz.   Valorar la continuïtat i el treball realitzat per Mas Masdeu, Pizzeria les Xiques, Bar Pòdium, Restaurant la Llar, i la Vaqueria, ja que sense ells l’èxit de la Ruta de les Tapes no seria possible. Des de la Regidoria de Turisme ja estem treballant per tal d’introduir novetats i millores en la propera ruta que serà a l’octubre i que esperem que es mantingui amb el mateix nivell i èxit.
dimecres, 16 de maig de 2018

Campus multiesportiu

divendres, 11 de maig de 2018

Festes de l'Ermita


Dissabte 19 de maig
9.00h Inici festes amb repic de campanes i disparada de coets.
9.15h Bou capllaçat d'Hilario Príncep des del pont de Rodes fins l'Ermita.
10.30h Bous a la plaça Becerrada.
17.00h Missa resada a la parròquia de Sant Josep.
17.30h Tornada de la imatge de la Mare de Déu a l'Ermita amb cotxes. En arribar, darrer dia de la novena.
18.30h Benedicció dels nens i els passarem pel manto de la Mare de Déu.
19.00h Imposició de mocadors i lliurament de la Novena de la Mare de Déu de l'Aldea als nous confrares.
19.30h Presentació del nou paviment de l'Ermita i l'Exposició de canters i canterilles, donació de Mercè Senra Monros. 
21.30h Sopar Ball patrocinat per l'Excm Ajuntament de l'Aldea.

Diumenge 20 de maig - Festa de la Mare de Déu de l'Aldea.
12.00h Missa Major. Cantarà la Coral "Verge dels Prats".13.00h Processó amb la venerada imatge de la nostra Patrona.
13.30h Concert de la Banda musical "Verge dels prats".
14.00h Concurs de paelles.
16.30h Encierro Infantil de carretilles. Sortida del Xoperal. Organitza: Penya Amics Taurins. 
17.30h Bous de la ramaderia "Vicente Dominguez", patrocinat per l'Excm. Ajuntament de l'Aldea.
22.00h Sopar.
23.00h Bou embolat patrocinat per l'Excm. Ajuntament de l'Aldea.


Dilluns 21 de maig - Festa dels agricultors i arrossers.
11.00h Benedicció del nou paviment de l'Ermita. 
12h Missa de la Mare de Déu en sufragi de tots els confrares difunts, presidida pel sr. Bisbe de Tortosa, Mons Enrique Benavent, Enrique Benavent. Besamans a la nostra Patrona. Es sortejarà una imatge de la Mare de Déu entre els confrares.
17.00h Bous de la ramaderia d'Hilario Príncep, patrocinat per l'Excm. Ajuntament de l'Aldea.

La cantina i el menjador estaran oberts totes les festes. Per reservar taula al menjador cal trucar al 977 452 049 o 977 450 445. S'ha de fer amb antelació.

Per cobrir les despeses es farà un sorteig. Agraïm l'ajuda a tots els qui fan possible les nostres festes.

Preu esmorzar dissabte = 4€ 
Preu sopar-dinar = 15€ 
El Patronat es reserva el dret de poder modificar qualsevol acte si aixi es considera oportú. 

Curs fitosanitaris


Dijous 10 de maig finalitzava el nou curs nivell bàsic de manipulador i aplicador de  productes fitosanitaris .Un curs que es realitzava  gràcies a la regidoria de Pagesia de l’ajuntament de l’Aldea i a l’Escola Agrària d’Amposta .El curs impartt pel professor Miquel Querol Rambla va comptar amb 22 alumnes que van obtenir el certificat que els acredita com a manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris

Jornades d’educació vial als centres educatiusLa regidoria de Governació i la Guàrdia Municipal continuen la formació als centres educatius de la nostra població amb les jornades d’educació vial. Una de les primeres actuacions realitzades al poble pels nostres agents i escolars ha estat vigilar el compliment de les normes de circulació dels conductors  amb alguna que altra “recepta” que s’han emportat els infractors.

 
© Copyright 2010-2017 InfoAldaia All Rights Reserved.
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.