V CONCURS LITERÀRI I ARTISTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

dilluns, 14 de febrer del 2011

V CONCURS LITERÀRI I ARTISTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA


Benvolguts companys des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea us adjuntem les bases del V concurs literari i artístic 21 d’Abril de l’Aldea

V CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA
El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està
present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també,
com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones
amb inquietuds intel•lectuals de referència a les nostres terres.
TEMÀTICA:
FESTES I JOCS TRADICIONALS DE LES TERRES DE L´EBRE
Modalitats:
a) PROSA: poden optar al premi de prosa els escrit de tema lliure en llengua catalana.
Extensió: entre 10-20 fulls mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Presentació: per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de
l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms,
adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Dotació: 1r premi 350 euros.
Edició: l’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’Ajuntament
reservant-se la possible edició de l’obra.
b) POESIA: poden optar al premi de poesia recull de poemes sobre “FESTES I JOCS
TRADICIONALS A LES TERRES DE L´EBRE” escrits en llengua catalana.
Extensió: mínim de 5 poemes.
Presentació: per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de
l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms,
adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Dotació: 1r premi 350 euros.
Edició: l’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’ajuntament
reservant-se la possible edició de l’obra.

c) PINTURA (2 modalitats)
CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14 anys
residents a l’Aldea.
Mides: de 45cm*33cm
Tema: “FESTES I JOCS TRADICIONALS A LES TERRES DE L´EBRE”
Tècnica: Lliure
Dotació: s’escolliran dos primers premis. La dotació per premi serà de 150 euros.
CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i
emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.
Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.
S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb
sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències
que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Tema: “FESTES I JOCS TRADICIONALS A LES TERRES DE L´EBRE”
Tècnica: lliure
Dotació: 1r premi categoria general 350 euros (patrocinat per l’Excelentíssim Ajuntament de
l’Aldea), 1r premi categoria general local 300 euros (patrocinat per una entitat bancària),
2n premi categoria general 200 euros (Patrocinat per una entitat bancària), i 3r premi
categoria general 150 euros (Patrocinat per l’Ajuntament de l’Aldea).
d) FOTOGRAFIA
Podran participar totes les persones .
Temàtica: “FESTES I JOCS TRADICIONALS A LES TERRES DE L´EBRE”
Tècnica: lliure.
Mides: les obres hauran de tenir una mida de 22x15 cm i muntades sobre un suport de
30cm*40cm.
Presentació: les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i
negre o en color. Es podran presentar un màxim de tres obres per persona. Dins un sobre
tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que
permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
-Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres per categoria que podran ser en
color i/o en blanc i negre.
Dotació: 1r premi general 250 euros(patrocinat per l’Excelentíssim Ajuntament de l’Aldea),
1r premi local 250 euros (patrocinat per l’Excelentíssim Ajuntament de l’Aldea).

Modalitats.
Les quatre modalitats es regiran amb les següents bases generals:
-Termini: el termini d’admissió de les obres s’iniciarà l’1 de febrer del 2011 fins el 31 de
març. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.
Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, el Regidor de
Cultura d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels
treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.
-Els premis no seran divisibles.
-Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.
-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de
l’Aldea, en un espai habilitat.
-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es
farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el
trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.
-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que
patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.
-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix
Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.
-En tota informació que es faci d’aquest concurs, es farà constar:
Organitza i col•labora:
Ajuntament de l’Aldea-Regidoria de Cultura
Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona
La Caixa de Pensions
La Caixa de Tarragona
Banc Popular
Jurat:
1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat
nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidencia, i en el seu nom de la Regidoria
de cultura, i estarà constituït de la següent forma:
President: Tècnica de Cultura
Vocals:
Un mínim de quatre vocals que tinguin un lligam estret en l’art i la cultura de les
TERRES DE L´EBRE.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari municipal.
2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats,
a l’objecte d’emetre el seu veredicte.
3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels
treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.
4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel•lables. Els concursants, solament pel fet
de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de
reclamacions contra les resolucions d’aquell.
5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui
atorgar.
6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el
composin, en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent
notificació als guanyadors del Concurs.
Publicitat.

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran en el Tauler d’Edictes d’aquesta
Corporació Municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la
Província i se’n farà una referència en el DOGC.
2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament en el Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament de l’Aldea.
Normes Finals.-
1.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els
concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les un cop
formalitzada la presentació.
2.- Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per a resoldre els dubtes que es
presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot lo no previsten aquestes Bases
3.- La vigència de les presents bases es considera indefinida fins que per part de la Junta
de Govern Local no s’acordi la seva revisió o derogació.

Per qualsevol dubte o pregunta podeu trucar al 977 45 00 12 i contactar amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.