XV Premi Solidaritat del Consell Comarcal del Baix Ebre Exercici 2020

dimecres, 2 de setembre del 2020

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL XV PREMI "SOLIDARITAT” ATORGAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Primera. Objecte
El premi Solidaritat és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que pretén reconèixer i premiar la millor iniciativa social i/o solidària de l’any 2020.
Segona - Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Destinataris
Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any 2020.
Quarta. Sol·licituds
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres.
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent del procediment administratiu
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria.
Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de presentar la següent documentació:
a) Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
b) Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
c) Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
d) Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
e) Descripció del projecte (màxim 6 folis)
En el moment de la sol·licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2020, també s’aportarà la següent documentació:
f) Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
g) Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)
Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte.
La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases del Premi i la decisió del Jurat.
Quinta. Termini de presentació i resolució
Les sol·licituds s'hauran de presentar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2020.
La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2020.
Sisena. Dotació econòmica del premi
La dotació total d'aquest premi serà la següent per col laborar en el finançament i desenvolupament del projecte premiat segons la decisió del jurat:
1. Premi: 1.500 €
Setena. Composició del jurat
-El/la President/a del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-Conseller/a comarcal responsable Àrea Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-Un representant de cada grup polític comarcal.
-El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot.
El jurat qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els guanyadors del premi, en base als criteris establerts en les bases.
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres. Si cal, el vot del President/a del Consell Comarcal és de qualitat.
Vuitena. Criteris de concessió
Es valoraran les característiques del projecte que figuren a continuació als efectes d’avaluar-los amb la màxima objectivitat. La puntuació màxima a assolir és de 30 punts.
- Impulsin el suport social, el desenvolupament educacional, esportiu i cultural de les persones desfavorides: 5 punts.
- Garanteixin la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte presentat, i estableixin mecanismes clars de seguiment i avaluació: 5 punts.
- Beneficiïn un nombre ampli de persones: 5 punts.
- Rebin una menor ajuda econòmica d'altres entitats: 5 punts.
- Tinguin un component d'innovació: 5 punts.
- Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte: 5 punts.
A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert.
Novena- Règim Jurídic Aplicable.
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre i la normativa general d’atorgament de subvencions
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.