IX CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL

dimarts, 3 de febrer de 2015

Des de la regidoria de Cultura de l’ajuntament de l’Aldea  us  informem de les bases i modalitats del proper concurs literari i artístic 21 d’abril, que s’organitza per novè any consecutiu a l’Aldea.

IX CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.

Modalitats:


PINTURA (3 modalitats)

CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14  anys residents a l’Aldea.

Mides: de 45cm*33cm

Tema: “lliure”

Tècnica: Lliure

Dotació:
1r premi: obsequi + diploma.
2on premi: obsequi.
3r premi: obsequi.

CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.


Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif).

Tema: “lliure”

Tècnica: lliure

Dotació: 1 premi de 250 euros.
2on premi de 200 euros.

CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif).

Tema: “lliure”

Tècnica: lliure

Dotació: 1 premi de 250 euros.
2on premi de 200 euros.

Treballs sobre Història, Cultura i Tradició de L’Aldea.

Tècnica: lliure.

Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara.

Presentació: les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en  blanc i negre o en color. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi  hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

Dotació: 1 premi de 200 euros.
2n premi: 100 euros.

Modalitats.

Les quatre modalitats es regiran amb les següents bases generals:

-Termini: el termini d’admissió de les obres s’iniciarà l’1 de desembre del 2014 fins el 31 de març de 2015. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.

Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, el Regidor de Cultura d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.

-Els premis no seran divisibles.

-Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.


-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

-En tota informació que es faci d’aquest concurs, es farà constar:

Organitza i col·labora:

Ajuntament de l’Aldea-Regidoria de Cultura
Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona
La Caixa de Pensions

Jurat:


1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria de cultura, i estarà constituït de la següent forma:

President:

El Regidor de Cultura, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.


Vocals:
 
Un regidor de cadascun dels Grups Municipals d’aquest Excm. Ajuntament.

Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari municipal.

2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte.

3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.


4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Els concursants, solament pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquell. 

5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.

6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del Concurs.

Publicitat.


1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran en el Tauler d’Edictes d’aquesta Corporació Municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC.

2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de l’Aldea.

Normes Finals.-


1.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les un cop formalitzada la presentació.

2.- Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot lo no previst en aquestes Bases

3.- La vigència de les presents bases es considera indefinida fins que per part de la Junta de Govern Local no s’acordi la seva  revisió o derogació.Share this article on :

0 comentaris:

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.