NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 13 DE MARÇ DE 2015.

dimecres, 11 de març del 2015

NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 13 DE MARÇ DE 2015.

Poso en el seu coneixement que l’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant el Decret número 18/2015 dictat en data d’avui, ha convocat la sessió plenària ordinària que s’haurà de dur a terme el vinent divendres dia 13 de març de 2015 a les 20,30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària del dia 12 de desembre de 2014.
            2.- Donar compte de la contractació de personal.
            3.- Aprovació provisional, si s’escau, de l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B de L’Aldea, amb l’ús d’estació de telefonia mòbil.
            4.- Proposta d’obertura d’establiments comercials pel 2015.
            5.- Moció en matèria de pobresa energètica.
6.- Ratificació, si s’escau, de la voluntat de seguir formant part del Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià durant el període 2014-2020.
7.- Modificació, si s’escau, dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
            8.- Moció cooperativa de L’Aldea.
9.- Modificació, si s’escau, dels estatuts del Consorci Localret.
10.- Informe trimestral d’intervenció.
            11.- Modificació puntual de les NNSS per ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea.
12.- Aprovació, si s’escau, de la forma de prestar un servei, del plec de condicions que ha de regir la contractació i de la convocatòria de la licitació.
            13.- Expedient de suplement de crèdit número 1.
            14.- Proposta de nomenament de Jutge de pau titular de l’Aldea.
            15.- Ampliació, si s’escau, de l’òrgan consultiu d’assessorament de Protecció Civil de L’Aldea.
            16.- Aprovació, si s’escau, de les festes amb bous a l’ermita 2015.
            17.- Aprovació, si s’escau, dels dies de bous a les festes majors del 2015.
            18.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2014.
            19.- Informe trimestral d’intervenció.
            20.- Moció en relació a l’Avinguda Catalunya.
            21.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

            22.- Proposta de l’Alcaldia envers modificació cobrament segon període IBI urbana 2015.
            23.- Donar compte del informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments legals una vegada aprovat el pressupost del 2015 i liquidat el de l’any 2014.

PART DE CONTROL
           
            24.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 107 de l’any 2014 a la 17 de l’any 2015.
25.- Informes d’Alcaldia.
            26.- Proposicions Urgents. 

            27.- Control dels Òrgans de la Corporació.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.