PLE ORDINARI DIMECRES 30 SETEMBRE 20.30 H

dilluns, 28 de setembre del 2015

PLE ORDINARI DIMECRES 30 SETEMBRE 20.30 H
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 161/2015
L’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu de 28 d’abril estableix en el punt c) que l’alcalde o alcaldessa és el president de la corporació i ostenta, entre d’altres, l’atribució de convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de govern local i de qualsevol altres òrgans municipals, i de decidir els empats amb vot de qualitat.
En el mateix sentit l’article 21.1, lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
Primer.- Convocar el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 30 de setembre de 2015 a les 20.30 hores en primera convocatòria a la Sala de plens de la seu municipal, la qual sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la darrera sessió corresponent a l’extraordinària del dia 29 d’agost de 2015.
2.- Proposta d’acord sobre ampliació de la delegació de facultats a la Diputació de Tarragona referent a la gestió d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de l’Aldea.
3.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de l’Aldea per a la construcció i posada en funcionament d’un centre de dia per a la gent gran del municipi de l’Aldea.
4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 162/2015 de data 25 de setembre de 2015, relatiu a la designació de representant de l’Ajuntament de l’Aldea en el Consorci per a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre.
5.- Proposta d’acord sobre nomenament de membres que han d’integrar la comissió municipal en l’expedient de delimitació de terme municipal iniciat per acord de Ple de data 16 de setembre de 2011.
6.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació dels dos dies festius addicionals d’obertura dels establiments comercials de l’Aldea per als anys 2016 i 2017.
7.- Proposta d’acord sobre l’aprovació de la desafectació d’un bé demanial i declaració de parcel·la sobrant.
8.- Proposta d’acord sobre ampliació del número de dies de permís per assumptes particulars i dies addicionals de vacances per antiguitat del personal al servei de l’Ajuntament de l’Aldea.
9.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació del Compte General de l’exercici de 2014.
10.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació d’una sol·licitud de MINHAP sobre el reintegrament de la liquidació definitiva PMTE 2013.
11.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
12.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional d’una nova Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. (ICIO)
13.- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
14.- Moció referent a la reducció de sinistralitat a la carretera N-340
PART DE CONTROL
15.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia (des del número 18/2015 al número 160/2015)
16.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel Ple.
17.- Proposicions urgents.
18.- Informes d’Alcaldia.
19.- Precs i preguntes.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.