AJUTS LEADER

dimarts, 9 de febrer del 2016


PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL  2014-2020
 
 Convocatòria gener 2016

Objectiu:

Desenvolupar les estratègies de desenvolupament local amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica mitjançant la creació, ampliació o millora d’empreses.

Eixos principals

Sector agroalimentari: vi, oli, càrnic, fruita, làctics, cervesa, forn/pastisseria, agrobotiga, altres sectors agroalimentaris
No agroalimentari: turisme, oci, estètic, serveis tècnics, artesania, tèxtil, tallers o altres sectors no agroalimentaris.
Sector públic

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Grup d’acció local que té la finalitat de gestionar els ajuts Leader i aplicar les seves estratègies.

Àmbit territorial

Comarques del Baix Ebre i Montsià

Objecte dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals; a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector en el sector empresarial, principalment en l’agroalimentari i el turístic.

Percentatge d’ajuts

Projectes privats: Mínim: 20%; Màxim: 40%
Projectes públics: Mínim: 60%; Màxim: 80%


Requisits dels Beneficiaris.

-          Privats: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:
a)      Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).
b)      Empreses no agroalimentàries.

-          Públics: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

a)      Recuperació del patrimoni cultural i natural
b)      Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic
c)       Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació.

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que:

-          Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, pels sol•licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros en el cas dels públics.
-          Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 3 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
-          Que els projectes siguin viables econòmica, tècnica i legalment.
-          Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
-          Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
-          En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.
-          En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
-          Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal•lacions on es volen realitzar les obres. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
-          En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
-          En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
-          En el cas d’empreses agroalimentàries del sector vitivinícola, no haver presentat la sol•licitud d’ajut abans del 1 de febrer del 2016.-          Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts inclosos en el Contracte Global d’Explotació.

Despeses no subvencionables i limitacions

-          Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
-          Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent.
-          Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
-          L’IVA, i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
-          La compra de terrenys i d’immobles.
-          Els equips i béns mobles de segona mà i despeses de simple reposició.
-          Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empresa (notari, registre).
-          El manteniment o reparació i restauració de béns mobles i immobles.
-          La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. Es considera mà d’obra pròpia, aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 50%.
-          Les despeses de llicències, patents, permisos, estudis, memòries o projectes per la legalització de l’activitat i de seguretat i salut.
-          L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.
-          Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
-          L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles i el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats amb activitats esportives o d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat.
-          Qualsevol inversió relacionada amb l’activitat financera, el lísing i el rènting com a formes de finançament.
-          Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
-          L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió total a realitzar). A afectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.
-          Les despeses corrents de les empreses, així com dietes, quilometratges o despeses referents al transport del material.
-          Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col•laboradores de concessions oficials.
-          Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.
-          Les inversions relacionades amb la instal•lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.
-          Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.
-          Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol•licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial definit i suficient.
-          Les inversions relacionades amb la producció de productes agraris.
-          Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola, animals o plantes.
Despeses subvencionables amb limitacions

-          Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada d’obra civil.Com a excepció, els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

-          Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.
-          Els programes informàtics (programari), en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.
-          El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 15.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries, i en queden exclosos els beneficiaris que hagin rebut un ajut per aquest concepte en convocatòries anteriors.
                                                                                                                                                       Concurrència amb altres ajuts

-          Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris, d’acord amb l’establert en l’article 70.7 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, o amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres mesures del PDR de Catalunya o, en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.
-          L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de la inversió subvencionable, sempre que la quantia total dels ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionada, a excepció dels beneficiaris públics, en què la quantia total dels ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada.
-          Són incompatibles amb els ajuts regulats en el Reial Decret 548/2013 d’aplicació de les mesures del “Programa de Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español”, sempre que aquests hagin presentat la sol•licitud d’ajut abans de l’1 de febrer de 2016.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar a la seu del GAL Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià dintre el termini establert i s’ha d’adjuntar la documentació especifica per a cada tipus de sol·licitant.
En el cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 50.000 euros de cost per execució de l’obra, o de 18.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis, caldrà presentar 3 ofertes de diferents proveïdors, excepte que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que ho subministrin. En cas que no es triï


l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

Quan puc presentar la sol·licitud ?

El termini de presentació de sol•licituds serà fins el dia 21 de març de 2016.

Consulta i informació


Per tal d’obtenir més informació, totes les persones interessades en aquesta línia d’ajuts us podeu posar en contacte amb l’oficina de gestió LEADER a la Plaça d’Alfons XII, 7 1r. B porta 5 de Tortosa Telèfon 977 44 21 16  (extensió 221) leader@leader.cat           www.leader.cat
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.