Ajuts Leader

divendres, 6 d’octubre del 2017

Programa d’ajuts per fomentar el desenvolupament de les zones rurals
Informació bàsica:
Qui es pot beneficiar dels ajuts?Àmbit Geogràfic: Totes les poblacions del Baix Ebre i Montsià .

Què subvencionen?

MOLT IMPORTANT. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000 € IVA no inclòs pels privats.
Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió
Obra civil i instal·lacions
Equipament
Projectes viables econòmica, tècnica i legalment
*Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, que no estiguin finançats per fons de la Unió Europea, ni del Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2020) de Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable.
Què no subvencionen?
Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat econòmica.
Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic i terrenys d’acampada.
Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials fungibles i parament de la llar.
La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de segona mà.
Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting
Altres despeses de llicències, patents, permisos, impostos, etc.
Quina és la quantia de l’ajut?
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de concurrència competitiva.
Màxim: 40% de la inversió
Mínim: 22% de la inversió
Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 100.000 €
Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys: 200.000 €
Quins són els compromisos del beneficiari?
Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les instal·lacions on es realitzarà la inversió.
Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant transferència bancària, que hauran de ser de data posterior a la visita de no inici d’obres.
Durant 5 anys mantenir, gestionar directament i fer publicitat de l’activitat subvencionada.
En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal un aval del 15%, en cas d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia s’executarà l’aval.
Procés de Tramitació de la Sol·licitud
MOLT IMPORTANT: Totes les persones jurídiques hauran de fer la sol·licitud telemàticament de forma obligatòria.
Fase 1: Documentació necessària en la presentació de la sol·licitud
Dades d’identitat de la persona sol·licitant: DNI o NIF
Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió
Projecte signat per un professional competent, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut
En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva
Documents acreditatius de despesa; Factures proforma o pressupostos. *En els casos en què la despesa subvencionable superi els 50.000 euros de cost d’execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis cal presentar 3 ofertes.
Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància.
Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau)
Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent
Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
Pla de viabilitat
Compatibilitat Urbanística

PER REBRE MÉS INFORMACIÓ CAL ADREÇAR-SE AL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
Carrer Barcelona 152, 43500 TORTOSA
Telèfon: 977 44 53 08 / 977 44 90 03
C.E.: leader@leader.cat
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.