Anunci Ajuntament de l'Aldea

dissabte, 30 de desembre del 2017


El Ple de l'Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'any 2018, així com les bases d'execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament.

El Pressupost s'exposa al públic, d'acord amb l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, RD 2/2004, de 5 de març, per un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Tarragona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.


Durant el termini d’informació pública els interessats podran consultar l’expedient relatiu a l’aprovació del pressupost municipal 2018, a les oficines de l’Ajuntament i també estirà disponible a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (adreça: https://www.seu-e.cat/web/aldea/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.