Sessió Plenària Ordinària 29 desembre 2017

dissabte, 23 de desembre de 2017

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2017 A LES 20:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT:
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta de sessió anterior de data 21 de setembre de 2017, 25 d’octubre de 2017, 2 de novembre de 2017 i 23 de novembre de 2017.
PART RESOLUTIVA
2n.- Aprovació del Pressupost Municipal 2018 i plantilla de personal.
3r.- Proposta d’acord sobre la declaració de caducitat del procediment d’atermenament del camí Paracotes, amb número d’expedient 409/2017.
4t.- Proposta d’acord sobre baixa de l’Ajuntament de l’Aldea de la Federació de Municipis de Catalunya.
5è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una modificació en l’annex del reglament municipal regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de l’Ajuntament de l’Aldea.
6è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial d’una nova ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea.
7è.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional d’una nova Ordenança Fiscal  reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament. (1’5%).
8è.- Proposta d’acord sobre modificació núm. 2/2017 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea.
9è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació de la relació definitiva de béns i drets a expropiar en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa de terrenys de l’antiga via fèrria (ADIF).
10è.- Proposta d’acord relativa a la fixació del just preu per mutu acord dels terrenys de l’antiga via fèrria adquirits per expropiació. (ADIF).
11è.- Proposicions urgents.
12è.- Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament sobre presa de coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Yolanda Tomàs Ferré.
PART DE CONTROL
13è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia (2017/374 al 2017/509).
14è.- Informes d’Alcaldia.
15è.- Precs i Preguntes.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.