Convocatòria de procés selectiu per cobrir cinc llocs de treball de monitors de piscina

divendres, 18 de maig del 2018

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2018 ha aprovat les bases i convocatòria per a la selecció de 5 monitors aquàtics per a la temporada d’estiu de la piscina municipal. Tot seguit es publica el text íntegre de les bases aprovades i s’obre termini per a la presentació de sol·licituds:
“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CONTRACTAT PER NECESSITATS D’URGÈNCIA PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA. (MONITORS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES)
PRIMERA. Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases la contractació de cinc monitors d’activitats aquàtiques titulats, com a personal laboral temporal mitjançant concurs. En concret es precisa de quatre monitors per cobrir els dos torns estivals del servei de piscina municipal, els quals tots dos junts tenen una durada que va des del dia 25 de juny fins el dia 24 d’agost de 2018. I per altra banda es precisa d’un sol monitor, que cobrirà únicament el primer torn del servei, que va des del dia 25 de juny fins el dia 20 de juliol de 2018.
Les tasques a desenvolupar per aquests monitors són: la realització de cursos de natació.
SEGONA. Modalitat del contracte
La modalitat del contracte és la temporal per obra o servei determinat limitada al funcionament d’aquest servei públic, segons s’ha indicat en la base anterior, d’acord amb la regulació establerta a l’article 15, núm. 1, a) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
TERCERA. Condicions d’admissió dels aspirants
Per a prendre part en les proves de selecció serà necessari, d’acord amb l’establert a l’article 56 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de L’estatut Bàsic  de l’Empleat Públic, complir els requisits següents:
— Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’article 57 de
la citada norma.
— Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
— Tenir complerts setze anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
— No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les  comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
— Tenir la titulació exigida per a optar a la places, que serà:
• Monitor d’activitats aquàtiques:  títol de grau superior en animació d’activitats físiques i esportives, nivell 1 de tècnic d’esport en natació de l’Escola Catalana de l’Esport, o el títol de nivell 1 de tècnic d’esport en natació emès per la Federació Espanyola de Natació en anterioritat al 15/07/1999, llicenciatura en CAFE o equivalent.
 • Posseir coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell B.
 • Disposar del certificat d’inexistència de delictes penals de naturalesa sexual
QUARTA. Forma i termini de presentació d’instàncies
Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés, en les que els aspirants faran constar expressament que reuneixen les condicions exigides en les presents bases per a la plaça que s’opti, es dirigiran a l’Ajuntament de l’Aldea, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci a la web de l’Ajuntament de L’Aldea i al tauler electrònic.
En concret es presentarà el model d’instància que l’Ajuntament posarà a disposició dels interessats en la seva pàgina web.
Les bases íntegres i la convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada exclusivament per:
- Fotocòpia  del DNI o, si s’escau, del passaport.
- Currículum vitae del candidat.
- Fotocòpia  únicament del títol necessari per a optar a la plaça.
- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Només es valoraran els mèrits acreditats documentalment en el període de presentació d’instàncies.
- Documentació acreditativa de coneixement del nivell B de la llengua catalana de la Junta Permanent de Català o equivalent. Cas de no acreditar documentalment el coneixement de la llengua catalana, els aspirants hauran de realitzar una prova de coneixements de la mateixa.
- Les persones estrangeres han d’acreditar coneixements de la llengua castellana equivalent al nivell intermedi o B2, en cas contrari hauran de realitzar una prova de coneixements de la llengua castellana.
CINQUENA. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució en el termini de tres dies, declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. Als aspirants exclosos es concedirà un termini de 5 dies hàbils per subsanar les deficiències documentals que hagin estat causa d’exclusió. En aquesta resolució s’indicarà la designació dels membres de l’òrgan de selecció.
SISENA. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció estarà constituït per:
— President, designat per l’Alcaldia
— Secretari, que serà en tot cas una funcionari/a de carrera de l’Ajuntament, amb
veu però sense vot.
— Dos vocals, designats per l’Alcalde
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció  es regirà pel previst en  els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Els membres de l’òrgan de selecció  són personalment responsables del compliment estricte de les bases de la convocatòria i de la subjecció als terminis establerts.
Els dubtes o reclamacions que es puguin originar amb la interpretació de l’aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el què s’ha de fer en els casos no previstos, seran resoltes pel propi òrgan de selecció, per majoria.
SETENA. Sistema de selecció i desenvolupament del procés selectiu
7.1 Mèrits computables:
 1. Experiència professional: Màxim 5 punts.
Monitor d’activitats: A raó de 0,10 punts per cada mes de servei en llocs de treball similars en qualsevol administració pública o sector privat, sempre que les funcions s’hagin desenvolupat dins dels 10 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Si els serveis prestats ho han sigut a jornada parcial, la puntuació es prorratejarà de forma parcial.
Als efectes d’aquest còmput es tindran en compte únicament les dates d’alta i baixa que figurin a l’informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social aportat pels candidats, juntament amb el corresponent contracte de treball. En el cas de serveis prestats en les administracions públiques l’experiència laboral es podrà acreditar mitjançant un certificat de serveis previs en el que s’indiqui el lloc de treball desenvolupat i el període de temps treballat.
 1. Formació vinculada a les tasques que s’han de realitzar: Màxim 5 punts.
Realització de cursos de socorrisme, socorrisme aquàtic, salvament, primers auxilis o cursos relacionats amb les tasques que s’han de desenvolupar, d’una durada mínima de 6 hores, i sempre que el curs hagi finalitzat dins dels 10 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. S’Aplicarà el barem següent:
 • Cursos o jornades 6 hores a 9 hores: 0.05 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 10 hores: 0,10 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 15 hores: 0,15 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 20 hores: 0,20 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 25 hores: 0,25 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 30 hores: 0,30 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 35 hores: 0,35 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 50 hores: 0,50 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 65 hores: 0.65 punts.
 • Cursos de durada igual o major de  85 hores: 0.85 punts.
 • Cursos de durada igual o major de 100 hores: 1 punt.
7.2 Prova de coneixement de la llengua catalana i castellana.
Els aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català de nivell B, hauran de realitzar una prova de coneixements de la mateixa, la qual tindrà caràcter eliminatori, i serà qualificada com d’apte o no apte Els aspirants que siguin estrangers han d’acreditar coneixement de la llengua castellana de nivell B2 o nivell intermedi, en cas contrari hauran de realitzar una prova de coneixement de llengua castellana. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i serà qualificada com d’apte o no apte.
Resten exempts de la realització de les proves de coneixement de llengua catalana i castellana, els i les aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització de dites proves, estar en possessió dels coneixements del nivell B de llengua catalana i nivell B2 o intermedi de llengua castellana.
7.3 Entrevista
Als aspirants no eliminats del procés selectiu se’ls farà  una entrevista personal que versarà sobre els nivells de coneixement, habilitats i experiències amb les tasques a exercir en el  lloc de treball. La puntuació màxima d’aquesta entrevista serà d’1 punt.
VUITENA. Relació d’aprovats i contractació
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell d’edictes i en el web de l’Ajuntament de l’Aldea. Aquesta relació s’elevarà a l’alcaldia que dictarà resolució de contractació dels 5 candidats que hagin obtingut la major puntuació per a cada lloc de treball, en els termes previstos per l’article 22 del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i es formalitzarà el corresponent contracte de treball.
Els aspirants podran optar entre la contractació laboral pels dos torns d’estiu o solament pel primer torn; l’exercici d’aquest dret d’opció es realitzarà segons l’ordre decreixent de puntuació obtinguda en el concurs.
Amb caràcter previ a la contractació els aspirants hauran d’aportar la documentació original o compulsada següent:
- DNI.
- Titulació requerida per a la present contractació.
- Certificat d’inexistència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual.
La manca de presentació d’aquesta documentació que impedeixi l’adopció del corresponent decret de contractació laboral per poder començar a treballar el dia 25 de juny de 2018, habilitarà a l’Ajuntament a cridar al candidat/a següent/s de la llista d’aspirants per ordre de puntuació.
Els candidats aprovats que no hagin estat contractats d’acord amb el que s’estableix al paràgraf anterior, conformaran una borsa de treball que serà utilitzada per l’Ajuntament de l’Aldea per a futures contractacions que resultin necessàries per motius d’urgència, dintre del període estival de 2018
NOVENA. Incidències
Aquestes bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es pot interposar pels interessats un recurs de reposició en el termini d’un mes davant de la Junta de Govern Local, previ al recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu, a partir del dia següent al de publicació del seu anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).”
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 28 de maig de 2018.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.