Bases XIII Concurs Literari i Artístic 21 d'Abril

dijous, 21 de febrer del 2019El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.
Modalitats:
PINTURA (3 modalitats)
CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14 anys residents a l’Aldea.
Mides: de 45cm*33cm Tema: “lliure” Tècnica: Lliure Dotació:
1r premi: obsequi + diploma. 2on premi: obsequi.
3r premi: obsequi.
CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.
Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

Tema: “lliure” Tècnica: lliure
Dotació: 1 premi de 250 euros.
CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.
Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Tema: “lliure” Tècnica: lliure
Dotació: 1 premi de 250 euros.

Treballs sobre Història, cultura i tradició de L’Aldea.
Consisteix en la realització d’un assaig i/o article d’opinió sobre qualsevol esdeveniment (recent o del passat) de la història, la cultura i les tradicions del nostre poble. Volem reviure aquests esdeveniments de la història del nostre poble mitjançant un article amb gran èmfasi en la descripció i la opinió personal. El nostre objectiu és, mitjançant aquests assajos, crear un recull d’articles que ens parlin sobre la història, la cultura i la tradició del nostre poble i fer-ne un recull, per publicar-lo i fer que els aldeans i les aldeanes ho revisquin.
Tècnica: Lliure.
Extensió: L’assaig i/o article d’opinió tindrà una extensió de 4 a 6 fulles escrites per una sola cara.
Presentació: Les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. Es farà entrega de l’obra en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra. Dins del sobre hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Dotació: 1 premi de 200 euros.
Narrativa.
Tècnica: lliure.
Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara. Presentació: l’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm.

Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Dotació: 1r premi de 200 euros.
Fotografia.
Tema: Les fotografies hauran d’estar fetes dins al terme de L’Aldea (llocs, costums, tradicions, etc..)
Presentació: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, un correu electrònic i un número de telèfon.
Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR.
Dotació: 1r premi fotografia 200 euros.
Modalitats.
Les quatre modalitats es regiran amb les següents bases generals:

-Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 8 d’abril de 2019. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.
 Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, el Regidor de Cultura d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.
-Els premis no seran divisibles.
-Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.
-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.
-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es
puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.
-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.
-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.
-En tota informació que es faci d’aquest concurs, es farà constar: Organitza i col·labora:
Ajuntament de l’Aldea-Regidoria de Cultura Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona
Jurat:
1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria de cultura, i estarà constituït de la següent forma:
-President:
El Regidor de Cultura, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.
-Vocals:
Tres membres graduats en arts aplicades i murals. Dos membres de la comissió de cultura.
-Secretari:
Actuarà com a secretari un funcionari municipal.
2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte.
3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.
4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Els concursants, solament pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquell.
5- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.
6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del Concurs.
Publicitat.
1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran a la web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, en el Tauler d’Edictes d’aquesta Corporació Municipal i ens els mitjans d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC.
2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament a la web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, en el Tauler d’Edictes d’aquesta Corporació Municipal i ens els mitjans d’informació municipal.Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.