XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea

dimecres, 19 de febrer del 2020


El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.
Pilar Centelles regidora d’Acció Cultural : “Enguany dins del XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea, hem introduït alguns canvis, amb l’ àmbit de fotografia , hem posat com a tema del concurs , els masos i masies del terme municipal del poble  per poder ser fotografiats, i  on veurem plasmada la creativitat dels fotògrafs amb tots els detalls que ens deixen els masos aldeans. També hem introduït una facilitat  per la gent jove, pels menors de 29 anys, i residents a les Terres de l’Ebre, perquè puguin enviar el seus treballs fotogràfics, via correu electrònic , i no hagin d’imprimir les imatges que entrin a concurs. Un altra de els novetats, en l’apartat de pintura general ,hem augmentat la dotació del primer premi, que passa a ser de 350 €.Us animem a participar-hi”.
Us adjuntem  les bases del concurs amb les 4 modalitats on podreu participar.

PINTURA (3 modalitats) CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14 anys residents a l’Aldea. Mides: de 45cm*33cm Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures Dotació: 1r premi: lot de pintura i diploma. Hi haurà un obsequi per a tots els participants. CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta. Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure Dotació: 1 premi de 350 euros. CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta. Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra i la memòria del procés creatiu, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure. Dotació: 1 premi de 250 euros.
Treballs sobre Història, cultura i tradició de L’Aldea, recerca local. Treballs sobre Història, Cultura i Tradició ja siguin assaigs i/o articles d’opinió sobre qualsevol esdeveniment (recent o del passat) de la història, la cultura i les tradicions del nostre poble. El nostre objectiu és, crear un recull d’escrits que ens parlin sobre la història, la cultura i la tradició del nostre poble. En el treball han de constar les fonts emprades. Extensió: L’assaig i/o article d’opinió tindrà una extensió de 4 a 6 fulles escrites per una sola cara. El treball estarà redactat en llengua catalana. Presentació: Les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. Es farà entrega de l’obra en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra. Dins del sobre hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica). Dotació: 1 premi de 200 euros.
Narrativa. Tema: lliure. Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm. Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica). Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho hauran d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera: 1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de l’obra.pdf”. 2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol de l’obra: “plicanomobra.pdf”. Dotació: 1r premi de 200 euros.
Fotografia Tema: Les fotografies hauran de ser sobre masies ubicades al terme municipal de L’Aldea.
Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon. Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp, fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20x30 cm màxim 40x50). Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR. Dotació: 1r premi de 200 euros.
Bases Generals Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals: -Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 3 d’abril de 2020. Les obres es podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea. Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base. -Els premis no seran divisibles. -Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres. -Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat. -L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major. -Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes. - Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis, s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització expressa al jurat per escrit. -Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.
Jurat: 1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria d’Acció Cultural, i estarà constituït de la següent forma i d’acord amb l’article 41 punt 2de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: - Presidència: La Regidora d’Acció Cultural, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President. - Vocals: Tres membres amb el graduat d’arts aplicades i murals. Dos membres de la comissió de cultura. - Secretari/a: Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a municipal. 2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte. 3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats. 4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Les persones concursants, solament pel fet de participar, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquest. 5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar. 6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació a les persones guanyadores del Concurs. En la mateixa publicació s’indicarà la data de l’entrega dels premis. Publicitat. 1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC. 2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.