🔴 L’Ajuntament informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert les condicions d’accés per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. RESOLUCIÓ TES/1047/2020

dimecres, 20 de maig del 2020

L’Ajuntament informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert les condicions d’accés per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. RESOLUCIÓ TES/1047/2020.

La finalitat d’aquests ajuts es resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer de l’habitatge o la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent de la persona sol.licitant i s’ha d’acreditar amb el volant d’empadronament.

-Persones beneficiàries:

Persones físiques majors d’edat que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:
  1. Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, ERTO, o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
  2. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol.licitud de l’ajut, no siguin superiors al límit de tres vegades l’IPREM
  3. Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.
  4. Que la persona sol.licitant tingui la residència legal a Catalunya.
  5. Que la persona sol.licitant sigui titular del contracte de lloguer
  6. Que la persona sol.licitant acrediti el pagament de la renda del lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
  7. Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
  8. Que la persona sol.licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  9. Que l’import de la renda de lloguer sigui, com a màxim, de 900 euros.

Sol.licitud de l’ajut:

Les sol.licituds es poden presentar, preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits

Termini de presentació de sol.licituds: fins al 30 de setembre de 2020.

Quantia màxima i límit temporal de l’ajut:

L’ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda del lloguer, des d’abril a setembre de 2020.


Per a més informació: DOGC núm. 8135, de 18 de maig de 2020, o al propi Ajuntament.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.