XVII Premi Projecte Jove

dimecres, 2 de setembre del 2020

BASES REGULADORES DE LA XVII CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI PROJECTE JOVE, ATORGAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, ANY 2020

Primera. Objecte de la convocatòria.
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el XVII Premi Projecte Jove amb la finalitat de guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de lucre radicades al Baix Ebre, l'any 2020.
Segona - Principis informadors del procediment de concessió.
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Destinataris.
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques d’entre 16 i 30 anys o les entitats juvenils que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca.
Quarta. Requisits per a participar en el premi.
Per tal d’optar al premi, els projectes que es presenten han d’iniciar l’activitat abans del 31 d’octubre de 2020. Les sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici del projecte amb el termini marcat anteriorment, quedaran desestimades i el jurat només avaluarà els projectes que hagin estat efectius en relació a l’activitat prevista.
Tots aquells projectes que hagin estat objecte del premi en edicions anteriors, quedaran exclosos de participar al premi. Això no exclou que l’interessat/da pugui optar al premi presentant un altre projecte.
Cinquena. Activitats objecte del premi.
Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla Nacional de Joventut.
El PNJCat 2010-2020 s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol fer front durant els propers 10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la joventut de la qual parteix el Pla i que vol defugir d'una acció compartimentada i sectorial:
Repte 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
Repte 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
Repte 3: Aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves.
Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.
Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu de les persones joves.
Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.
Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva.
Sisena. Modalitats:
El premi s’estructura en dos modalitats diferents:
Modalitat 1: Projectes de caràcter excepcional realitzats en motiu del COVID19, que hagin estat organitzats i/o desenvolupats per entitats juvenils o joves d’entre 16 a 30 anys.
Modalitat 2: Projectes realitzats per joves d’entre 16 a 30 anys o entitats juvenils, destinats al jovent de la comarca del Baix Ebre, durant l’any 2020.
Setena. Sol·licituds.
Per tal d'optar al premi Projecte Jove 2020, els i les aspirants hauran de presentar el full de sol·licitud, segons el model oficial que trobaran a la web del consistori http://www.baixebre.cat, degudament emplenat i a través de la seu electrònica.
S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat.
La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases del Premi i la decisió del Jurat.
Vuitena. Documentació a presentar i termini.
Caldrà presentar la següent documentació, a través de la seu electrònica del consell comarcal, la següent documentació:
• Model de sol·licitud degudament emplenat i signat.
• El projecte. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:
1. Nom del projecte.
2. Programa.
3. Objectius.
4. Destinataris i/o públic diana.
5. Incidència en el jovent i/o públic diana.
6. Originalitat de l'actuació.
• Pressupost detallat de l'actuació, en el cas que hi hagi despesa i/o ingrés.
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
• En el cas d’entitats, estatuts degudament registrats.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria, i finalitza el 31 d’octubre de 2020.
Novena. Procediment de tramitació.
Un cop rebudes les sol·licituds, per part del departament de joventut, s'avaluarà que aquestes compleixin les característiques esmentades a la base setena. Si és així, els projectes es trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les característiques esmentades a la base setena.
Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es presenti la documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació
demanada, el projecte es descartarà i es deixarà fora de concurs.
Desena. Dotació econòmica del premi.
S’atorgarà 1 premi per cada modalitat.
Modalitat 1: 1 únic premi de 750€
Modalitat 2: 1 únic premi de 750€
Les quanties del premi estaran subjectes a la retenció d’IRPF que legalment sigui aplicable.
Onzena. Composició del Jurat.
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:
President/a:
• El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Vocals:
• El president/a de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme.
• El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut.
• Un membre de cada grup polític de la corporació.
• Un membre representant de la Coordinació Territorial de joventut a les Terres de l’Ebre.
• La tècnica del departament de Joventut, qui actuarà com a secretària del jurat amb veu però sense vot.
Dotzena. Criteris de valoració.
La puntuació dels projectes es determinarà amb la màxima objectivitat i en funció dels criteris detallats a continuació. La puntuació màxima a assolir serà de 50 punts.
Modalitat 1:
Criteris:
• Viabilitat del projecte: 5 punts.
• Compliment dels objectius-reptes: 10 punts
• Incidència de l’activitat en la població: 10 punts
• Originalitat i singularitat de l’activitat: 15 punts
• Col·lectius de beneficiaris: 10 punts
Modalitat 2:
Criteris:
• Viabilitat del projecte: 5 punts.
• Compliment dels objectius-reptes: 10 punts
• Incidència de l’activitat en el jovent: 10 punts
• Originalitat i singularitat de l’activitat: 15 punts
• Col·lectius de joves beneficiaris: 10 punts
A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.
Tretzena. Resolució i lliurament del Premi.
La resolució i el lliurament del premi es durà a terme en el decurs d'un acte, la data del qual es donarà a conèixer en el moment oportú.
Catorzena. Qüestions generals.
- La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.
- El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels participants. Malgrat tot, el Consell Comarcal pot difondre les característiques generals de la proposta, així com el nom de la entitat o persona guanyadora del premi.
- Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris, es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- L’entitat o persona guanyadora es compromet a fer constar expressament en totes les activitats que realitzi relacionades amb el projecte i en tot el material divulgatiu que editi al respecte, en lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre».

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.