APROVADA LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS

divendres, 16 de març del 2012

APROVADA LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE
PARTICIPACIONS PREFERENTS


Seguidament es llegeix la
moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC, que diu literalment:

“Daniel Andreu i Falcó, Alcalde – President de
l’Ajuntament de l’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i Manuel Masdeu i Eixarch, en representació del grup
Municipal del PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent:

MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA
CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS
PREFERENTS
Vist el perjudici
que ha generat a 210.000 famílies catalanes la compra de participacions
preferents amb condicions irregulars; vista la poca supervisió i regulació que
han aplicat els organismes competents per evitar o corregir aquests perjudicis
i vistes les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris
d’entitats financeres, cal prendre totes les mesures de suport possibles per
reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s’han
col·locat prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents,
pràcticament totes procedents d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels
contractes de participacions preferents es van signar sense documentació i amb
poca informació; a partir del 2007, s’han detectat molts incompliments de les
obligacions d’informació i protecció del consumidor previstes en la Directiva
MiFID. En molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a
participacions preferents.
Les participacions
preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en el
capital ni dret de vot, tenen caràcter perpetu i la rendibilitat és variable i
no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa i tenen
una liquides difícil, un alt
risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i
variable posteriorment, vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s’han
fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:

I. La contractació i
la comercialització
S’han
detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del
producte, ni dels riscos que tenia, ni de l’escassa o nul·la liquiditat ni del
caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions
preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És
un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV) considera d’alt risc, no apropiat per al mercat minorista.


II. La baixa disponibilitat
i liquiditat de la inversió
Un cop els
estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que
el caràcter perpetu del producte —del qual no se’ls va avisar— n’impedeix la
liquiditat, si no és que es traspassen a un mercat secundari em què el
principal comprador —i pràcticament l’únic— és l’entitat emissora, amb la
conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.
Si es té en compte
la insuficiència de les alternatives que ofereixen les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia de les associacions d’usuaris als
organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el mateix Banc d’Espanya
reconeguin l’abús i la incorrecció d’aquestes participacions, però no accions
correctores prou contundents, evidenciant la indefensió i la desinformació de
bona part dels afectats.

Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra i el del PSC de
l’Aldea proposen al Ple l’adopció dels següents:


ACORDS
1. Manifestar i denunciar
l’abús en què han incorregut les entitats financeres en la comercialització
d’aquests productes.
2. Comunicar als organismes
reguladors —Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors— la
necessitat que les entitats financeres impulsin
una campanya de
comunicació per tal de garantir que les persones afectades estiguin ben
informades dels seus drets i deures.
3. Manifestar la necessitat
que els organismes reguladors intervinguin per assolir la restitució dels drets
dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, mitjançant les
vies legals i financeres que escaigui, la plena convertibilitat de les
inversions efectuades en participacions preferents.

4. Donar suport a totes les
actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats financeres en la informació
i defensa dels afectats i en la denúncia de les irregularitats comeses en la
fase de contractació i comercialització d’aquests productes.
5. Donar suport a totes les
iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i
divulgació d’aquestes males pràctiques esmentades com a la defensa i demanda de
restitució dels drets dels seus afectats.


El Sr. Alcalde, atenent el disposat a
l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable
dels onze Regidors que composen el Plenari, és a dir per unanimitat, i per tant
amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.