S'APROVA LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA

dimarts, 13 de març del 2012

S'APROVA LA MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA


Tot seguit es llegeix la moció presentada pel grup municipal d’ERC que diu literalment:
“Daniel Andreu i Falcó, en representació del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenta la següent moció al Ple de l’Ajuntament:
“El 13 de desembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret a l’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins la Unió Europea.
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principal, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000 habitants. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010, moviment del qual L’Aldea també en forma part.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris
en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els quals també forma part el de L’Aldea, volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;

És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Aldea a l’Associació de Municipis per la independència, que implica la plena acceptació dels estatuts d’aquesta entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la qual és l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
SEGON.- Designar a l’alcalde/alcaldessa com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència. Quan l’alcalde/alcaldessa no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
TERCER.- Facultar l’alcalde/alcaldessa per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.
QUART.- Remetre certificat de l’acord a la presidencia de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al c. Ciutat, 1, 08500 Vic.
Segueix la data i signatura””.


El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels deu Regidors (6 ERC, 4 CIU) i el vot en contra del Regidor del PSC i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.