MOCIÓ SOBRE ELS RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECISIONS EN POLÍTICA EDUCATIVA.

dimecres, 4 de juliol del 2012

Benvolguts/des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us i adjuntem el resultat de la moció presentada per ERC i PSC en el plenari del passat 8 de juny

Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC, que diu literalment:
“En Daniel Andreu i Falcó, Alcalde-President de l’Ajuntament de L’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana i en Manolo Masdeu i Eixarch, en representació del Grup Municipal del PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent Moció:
Antecedents.-
El Parlament de Catalunya va aprovar la moció següent:

“MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA INTERPEL•LACIÓ AL GOVERN SOBRE ELS RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECISIONS EN POLÍTICA EDUCATIVA.
1. El Parlament de Catalunya constata la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació en imposar unes normes a l’administració educativa catalana pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu; la falta de respecte cap a la voluntat i la capacitat d’exercir polítiques educatives pròpies de la Generalitat de Catalunya i la ineficàcia de les mesures contingudes en el Reial decret llei i l’afectació sobre la qualitat educativa.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol•licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. En cas de confirmar-se inconstitucionalitats o antiestatutarietats, el Govern actuarà d’acord amb el dictamen amb l’objectiu de plantejar recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de l’impacte en la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació de les previsions del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012.


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament per l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys:
a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les


nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.
b) Dotar fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada pel Departament d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als cursos següents.
c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col•laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives.
d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per alumne en 735,00 euros del curs passat.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa
7. El Parlament insta el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, amb els mateixos recursos que els destinats el 2011.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, de les instal•lacions i de la qualitat educativa”.


Atès el contingut de la moció que ha quedat transcrita, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Donar el recolzament de la Corporació Municipal de L’Aldea a la moció que ha estat llegida.
Segon.- Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya als efectes escaients.
Segueix la data i signatures”.
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la votació que tot seguit s’assenyala:

El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen.
El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Exposa el Sr. Alcalde que és una moció aprovada ja pel Parlament de Catalunya, que és l’origen i fruit de les nombroses reunions mantingudes entre l’ACM i la FMC amb el Govern; que el seu grup creu que l’aposta per l’educació ha de ser la bandera de totes les actuacions governamentals i en aquest sentit està molt preocupat per les possibles disminucions en les aportacions que ens ha de fer el govern a totes les administracions locals que tenim llars d’infants municipals i per tant, si inicialment eren 1800€, després ha baixat a 1.600€ i ens podem trobar amb xifres de 1.300€, o 1.200€ o 1.000€..., evidentment hem d’instar per mitjà de mocions, de negociacions i de tot el que calqui, perquè se’ns proveeixi de partides suficients per poder afrontar el cost de l’educació en les llars d’infants. La Consellera Irene Rigau el 17 de març va avançar que finançarà les llars en funció de les aportacions familiars i de les aportacions de les administracions segons les seves capacitats econòmiques; i si bé encara no hi ha res de concret, considerem que és el moment de fer tot el que estigui al nostre abast per fer constar que l’educació, i més aquesta que no gaudeix de gratuïtat, és molt important i que ha de tenir el recolzament institucional adient, en forma de partida econòmica.

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord s’ha adoptat pel vot favorable dels set Regidors especificats i les abstencions dels
Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos Gilabert i Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.