MOCIÓ SOBRE L'ESPORT CATALÀ

dimecres, 25 de setembre de 2013

MOCIÓ SOBRE L'ESPORT CATALÀ

Benvolguts/des des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea us adjuntem íntegrament  la moció aprovada  dins del plenari del passat 13 de setembre sobre l'esport català

A continuació es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC, CiU i PSC, que diu literalment:
“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier Royo I Franch, portaveu del Grup Municipal de CiU i Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser inclosa a l’ordre del dia del proper Ple, la següent:

                                   MOCIÓ ESPORT CATALÀ
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups municipals esmentats, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea adopta els següents ACORDS:

Primer.- Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
Segon.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social.
Tercer.- Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.
Quart.- Trametre els presents acords al diferents grups polítics que conformen el Parlament de Catalunya.

            El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors assistents al Plenari, és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.