VIII CONCURS LITERÀRI I ARTISTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

dimarts, 4 de febrer de 2014


VIII CONCURS LITERÀRI I ARTISTIC
21 D’ABRIL DE L’ALDEA


Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea us adjuntem les bases del VIII concurs literari i artístic 21 d’Abril

VIII CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

MODALITATS:

a) PROSA: Poden optar al premi de prosa els escrits de tema lliure en llengua catalana.
Extensió: entre 10-20 fulls mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Presentació: per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el tol del’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms,adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).Dotació: 1r premi 80 euros.
Edició: L’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’Ajuntament reservant- se la possible edició de l’obra.

b) POESIA: Poden optar al premi de poesia recull de poemes sobre “Paisatges Ebrencs” escrits en llengua catalana.Extensió: Mínim de 5 poemes. Presentació: Per duplicat. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin n identifi car l’autor (nom i cognoms,adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Dotació: 1r premi 80 euros.
Edició: L’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’ajuntament reservant- se la possible edició de l’obra.


c) PINTURA (2 modalitats)

CATEGORIA JOVE: Reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14 anys residents a l’Aldea. Mides: de 45cm*33cm Tema: “Paisatges Ebrencs” Tècnica: Lliure
Dotació: S’escollirà un premi. La dotació serà de 20 euros.

CATEGORIA GENERAL: S’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada
amb la motllura senzilla o llistó de fusta.
Mides: Les dimensions no hauran de ser menys de 15 fi g ni major de 2m*2m. S’acompanyarà


d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin
identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
Tema: “Paisatges Ebrencs” Tècnica: lliure Dotació: 1 premi de 100 euros (patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de l’Aldea).

d) FOTOGRAFIA
Podran participar les persones de més de 12 que resideixin a l’Aldea
Temàtica: Lliure.Tècnica: Lliure. Mides: Les obres hauran de tenir una mida de 22x15 cm i muntades sobre un suport de
30cm*40cm.Presentació: Les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. Es podran presentar un màxim de tres obres per persona. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el tol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).
– Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres per categoria que podran ser en color i/o en blanc i negre. Dotació: 1 premi de 80 euros (patrocinat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de l’Aldea).

MODALITATS.

LES QUATRE MODALITATS ES REGIRAN AMB LES SEGÜENTS BASES GENERALS:

– Termini: El termini d’admissió de les obres s’iniciarà l’1 de desembre del 2013 fins el 31 de març de 2014. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 14 h a l’Ajuntament de l’Aldea. Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, el Regidor de Cultura d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.
– Els premis no seran divisibles.
– Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.
– Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de
l’Aldea, en un espai habilitat.
– L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.


– Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que
patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.
– Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament
de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.
– En tota informació que es faci d’aquest concurs, es farà constar:
Organitza i col·labora:
Ajuntament de l’Aldea-Regidoria de Cultura
Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona

JURAT:
1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia - Presidència, i en el seu nom de la Regidoria de Cultura, i estarà constituït de la següent forma:
President:El Regidor de Cultura, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde - President.
Vocals:Un regidor de cadascun dels Grups Municipals d’aquest Excm. Ajuntament.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari municipal.
2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats,a l’objecte d’emetre el seu veredicte.
3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.
4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Els concursants, solament pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquell.
5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.
6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del Concurs.

PUBLICITAT.

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran en el Tauler d’Edictes d’aquesta Corporació
Municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n
farà una referència en el DOGC.
2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament en el Tauler d’Edictes
de l’Ajuntament de l’Aldea.
NORMES FINALS.

1.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les un cop formalitzada la presentació.
2.- Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot lo no previst en aquestes Bases
3.- La vigència de les presents bases es considera indefinida fins que per part de la Junta de Govern Local no s’acordi la seva revisió o derogació.


Per qualsevol dubte o pregunta podeu trucar al 977 45 00 12 i contactar amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.