MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AVINGUDA CATALUNYA

dilluns, 9 de març del 2015

Des de l’Alcaldia de l’ajuntament de l’Aldea us informem que l’Alcalde de l’Aldea Dani Andreu va anunciar al Consell de Participació Ciutadana ,corresponent a dijous 5 de març de 2015 ,la moció referent a l’Avinguda Catalunya , que va ser registrada a l’Ajuntament divendres 6 de març de 2015 i  que serà presentada al proper plenari corresponent a divendres 13 de març de 2015.

Us adjuntem la moció:

MOCIÓ EN RELACIÓ A L'AVINGUDA CATALUNYA
Antecedents.
Els perjudicis que el pas de la Nacional 340 per dins la localitat de
L'Aldea, al lIarg dels anys en què hi ha transcorregut, són palesos i coneguts
per totes les Administracions.
Des que es va inaugurar la variant de la N-340 al seu pas per la nostra
localitat, les reclamacions i negociacions que la Corporació Local ha efectuat i
les gestions dutes a terme per diferents grups polítics, per tal que se'ns cedís la
titularitat de I ‘Avinguda Catalunya al nostre Municipi, han estat constants.
Les demandes de L'Aldea perquè s'atengués la petició tan reiteradament
formulada, han resultat totalment infructuoses, doncs a hores d'ara el Ministerio
de Fomento no sembla que tingui la intenció d'atendre-Ia, en les condicions que
s'ha d'efectuar legalment un traspàs d'aquestes característiques.
L'article 40 de la Llei 25/1988, de carreteres i I ‘article 127 del Reial Decret
1812/1994, de 2 de setembre, disposen que els trams de les carreteres que
adquireixin la condició de vies urbanes, seran lliurats als Ajuntaments.
L'Ordre FOM/3426/2005 va fixar les condicions per al lliurament als Ajuntaments dels trams urbans de la Xarxa de Carreteres de L'Estat i va determinar I ‘import que s'entregaria a cada Corporació Local per aquestes
cessions de titularitat, el qual ascendeix a 204.644 euros per kilòmetre de
carretera a cedir.

Per quan queda exposat, es proposa al Plenari de l'Ajuntament de
L'Aldea que acordi:
Primer.-
Requerir al Ministeri de Fomento que dugui a terme la cessió del tram de
carretera N.340 de referència, lliurat a la Corporació Local la quantia que per a
aquestes actuacions ve determinada a la Ordre que ha quedat assenyalada.
Segon.-
Subsidiàriament, pel cas que el Ministerio de Fomento no atengui el
requeriment descrit a I ‘anterior apartat, que aquest assumeixi els treballs
d'urbanització necessaris per a convertir I ‘antic tram de la N-340 al seu pas per
L'Aldea, en via urbana integrada dins el teixit urbà de la localitat i una vegada
finalitzats els treballs, cedeixi la seva titularitat a l'Ajuntament de L'Aldea.
Tercer.-
Requerir al Ministerio de Fomento per tal que doni solució a la
problemàtica de les dues infraestructures existents al tram assenyalat, que són
el pont, a sobre la riera, del "barranc deis pixadors" que no compleix amb la
normativa d'inundabilitat de I'ACA i el pont de I ‘antic traçat del ferrocarril que, a
part d'una gran barrera arquitectònica, suposa constants talls de carretera quan
s'inunda i molta perillositat per la seva dimensió.
Quart.-
Lliurar el present acord a totes les Entitats Municipals de L'Aldea per tal
que, amb aquest document com a base, puguem acordar una estratègia
conjunta deis grups polítics i la societat civil per a reclamar una immediata
solució a al problemàtica.
Cinquè.-
Trametre copia del present acord a tots els grups polítics del Parlament
de Catalunya i al Govern de la Generalitat per tal que donin suport a la nostra
demanda i al Ministerio de Fomento per tal que atenguin les sol·licituds que ha
quedat plasmada en aquesta moció.


Us recordem que aquesta moció serà presentada  al Plenari d’aquest proper  divendres 13 de març de 2015Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.