Convocatòria subvenció micro-petites empreses

dijous, 11 de juny del 2020DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 .
- Objecte: Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19, per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.
- Empreses beneficiàries:
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques). Així mateix, han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i han d'acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte al mateix període de l'any anterior. Les empreses de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci. 2.2 A efectes d'aquesta Ordre s'entén per: Microempresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores. Petita empresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors.
Requisits: Totes les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a) Tenir la condició de micro o petita empresa d'acord amb la definició que estableix la base 2.2 d'aquesta Ordre.
 b) Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte del mateix període de l'any anterior.
 c) En el cas d'empreses de serveis a la producció cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.
 d) Tenir seu social o operativa a Catalunya.
 e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 g) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
h) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
i) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, d'acord amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
j) Disposar (si escau) d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Expressament, l'empresa beneficiària declara l'adopció de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus treballadors/ores en l'àmbit de la COVID-19.
k) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i dones. ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8152 - 11.6.2020 CVE-DOGC-A-20162033-2020
l) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 m) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
n) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d'acceptacions impagades (RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
o) No haver estat condemnada en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
 p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
-Quantia dels ajuts:  La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per a cada treballador/ora amb contracte indefinit que l'empresa beneficiària mantingui, almenys, fins al 31 de desembre de 2020. L'import màxim de subvenció per empresa beneficiària serà el següent: 7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit. 12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit. 30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit. 60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.
Despeses subvencionables: Es subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantinguts per l'empresa beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020. Es considerarà que s'ha complert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, com a mínim, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a l'1 de març de 2020. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.
Sol·licituds i termini de presentació:  Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ( http://canalempresa.gencat.cat ).
Termini presentació sol.licituds: Del 12 de juny a l’1 de juliol de 2020
Per a més informació consulteu les bases publicades al DOGC nº 8152, d’11 de juny de 2020, Ordre EMC/78/2020.

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.