La Vaqueria

馃敶 RESOLUCI脫 SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut p煤blica, de restricci贸 de la mobilitat nocturna, per a la contenci贸 del brot epid猫mic de la pand猫mia de COVID-19 al territori de Catalunya.

dilluns, 26 d’octubre de 2020


Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emerg猫ncia sanit脿ria vigent provocada per la COVID-19, les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagaci贸 de la malaltia, en funci贸 de la situaci贸 epidemiol貌gica i assistencial de cada moment i, tamb茅, de cada territori, d'acord amb els principis de necessitat i de proporcionalitat.

Aix铆, i mitjan莽ant la Resoluci贸 SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, s'adoptaren noves mesures en mat猫ria de salut p煤blica per a la contenci贸 del brot epid猫mic de la pand猫mia de COVID-19 al territori de Catalunya; entre altres, la recomanaci贸 de limitar els despla莽aments fora del domicili en la mesura del possible.
En data d'avui ha entrat en vigor el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagaci贸 d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
En l'脿mbit de cada comunitat aut貌noma, l'autoritat competent delegada 茅s la persona que ostenti la
presid猫ncia de la comunitat aut貌noma en els termes establerts en el Reial decret, la qual est脿 habilitada per dictar, per delegaci贸 del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l'aplicaci贸 de les previsions
establertes als articles 5 i 11, sense la pr猫via tramitaci贸 de procediment administratiu i sense que siguin
d'aplicaci贸 les previsions del segon par脿graf de l'article 8.6 i de l'article 10.8 de la Llei reguladora de la
jurisdicci贸 contenciosa administrativa.
En l'article 5 del Reial decret s'estableixen mesures per a la restricci贸 de la mobilitat nocturna, com a mesura proporcionada amb un potencial impacte positiu en el control de la transmissi贸 de la COVID-19 en tant ha d'evitar situacions de contacte de risc que els informes epidemiol貌gics evidencien que, majorit脿riament, es produeixen en horari nocturn i que afecten negativament l'efic脿cia de la resta de mesures implementades per assolir l'objectiu de control de la pand猫mia.
D'acord amb l'informe del director de l'Ag猫ncia de Salut P煤blica de Catalunya de 25 d'octubre de 2010, que
evidencia la greu situaci贸 epidemiol貌gica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari, i en execuci贸 del Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopci贸 de les mesures necess脿ries en el territori de Catalunya durant la declaraci贸 de l'estat d'alarma davant la situaci贸 d'emerg猫ncia sanit脿ria provocada per la COVID-19, la present Resoluci贸 estableix restriccions a la mobilitat nocturna de les persones, entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb la finalitat d'evitar activitats nocturnes d'alt risc, llevat d'aquells despla莽aments o activitats considerats de car脿cter essencial. En aquest sentit, l'annex 3 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificaci贸 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut p煤blica, i d'adopci贸 de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, preveu que les resolucions que s'adoptin per controlar la pand猫mia poden comprendre, entre altres previsions, la limitaci贸 de despla莽aments, tret d'aquells considerats essencials, sempre que es realitzin de manera individual o amb la unitat de conviv猫ncia i amb totes les mesures de precauci贸 higi猫niques i de distanciament. El mateix annex 3 determina quins despla莽aments es poden considerar essencials, la majoria dels quals s'han de realitzar fora de l'horari de 22.00 hores a 06.00 hores a qu猫 fa refer猫ncia la limitaci贸 establerta en la present Resoluci贸, tret de determinats sup貌sits que s'hi especifiquen.
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels 貌rgans de govern del Pla d'actuaci贸 PROCICAT per a emerg猫ncies associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislaci贸 sanit脿ria i de salut p煤blica i de protecci贸 civil, i en 煤s de l'habilitaci贸 que ens confereix el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopci贸 de les mesures necess脿ries en el territori de Catalunya durant la declaraci贸 de l'estat d'alarma davant la situaci贸 d'emerg猫ncia sanit脿ria provocada per la COVID-19, dictat en execuci贸 del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagaci贸 d'infeccions causades pel SARS-CoV-2,Resolem:

-1 Mesures de restricci贸 de la mobilitat nocturna per a la contenci贸 del brot epid猫mic de la pand猫mia de
COVID-19 al territori de Catalunya Resten prohibits tots els despla莽aments i la circulaci贸 per les vies p煤bliques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.
S'exclouen d'aquesta prohibici贸 els seg眉ents despla莽aments de car脿cter essencial, que caldr脿 justificar
adequadament:
- Despla莽ament per assist猫ncia sanit脿ria d'urg猫ncia i per anar a la farm脿cia per raons d'urg猫ncia, sempre que sigui a la m茅s propera al domicili, aix铆 com per assist猫ncia veterin脿ria urgent.
- Despla莽ament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en qu猫 el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a dist脿ncia o teletreball, aix铆 com aquells despla莽aments en missi贸 inherents al desenvolupament de les funcions pr貌pies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
S'inclouen, en tot cas, els despla莽aments de persones professionals o volunt脿ries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles p煤blics que s'esmenten a l'apartat 2.
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
S'inclouen els despla莽aments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
- Actuacions urgents davant d'貌rgans judicials.
- Retorn al lloc de resid猫ncia habitual despr茅s d'haver realitzat les activitats permeses relacionades
anteriorment.
- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja hor脿ria compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
- Causa de for莽a major o altra situaci贸 de necessitat justificada.
Igualment, durant l'horari de restricci贸 de la mobilitat 茅s permesa la circulaci贸 de vehicles per als
despla莽aments permesos. La circulaci贸 de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'脿mbit territorial de Catalunya est脿 permesa sempre que tingui origen i dest铆 fora de Catalunya. Aix铆 mateix, est脿 sempre permesa la circulaci贸 quan es tracti de transport de mercaderies.
-2 Horaris de tancament
L'horari d'obertura al p煤blic de les activitats de serveis i de comer莽 minorista i de restauraci贸, i de les activitats culturals, d'espectacles p煤blics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resoluci贸 SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resoluci贸 SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resoluci贸 que la substitueixi, 茅s el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles p煤blics i de l'activitat de prestaci贸 de serveis de restauraci贸 a domicili, tret de les activitats de car脿cter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificaci贸 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut p煤blica.
-3 Aplicabilitat
Les mesures contingudes en aquesta Resoluci贸 s贸n aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, aix铆 com a les persones titulars de qualsevol activitat econ貌mica, empresarial o establiment d'煤s p煤blic o obert al p煤blic ubicat en aquest 脿mbit territorial.
Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resoluci贸 o, si escau, la resoluci贸 que n'estableixi la
pr貌rroga, deixen sense efecte en all貌 que fa refer猫ncia a l'horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resoluci贸 SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en mat猫ria de salut p煤blica per a la contenci贸 del brot epid猫mic de la pand猫mia de COVID-19 al territori de Catalunya,
modificada per la Resoluci贸 SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre.
-4 Inspecci贸 i r猫gim sancionador
Correspon als ajuntaments i a l'Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya, en l'脿mbit de les seves
compet猫ncies, les funcions de vigil脿ncia, inspecci贸 i control de les mesures establertes en aquesta Resoluci贸. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resoluci贸 茅s objecte de r猫gim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el r猫gim sancionador espec铆fic per l'incompliment de les mesures de prevenci贸 i contenci贸 sanit脿ries per fer front a la crisi sanit脿ria provocada per la COVID-19.
-5 Informes peri貌dics i durada
S'han d'emetre informes peri貌dics dels efectes de la mesura adoptada en la present Resoluci贸. S'estableix la durada de la mesura en un termini de 15 dies.
-6 Efectes
Aquesta Resoluci贸 produeix efectes a partir de la seva publicaci贸 al DOGC.´

DOGC

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Av铆s Legal i Pol铆tica de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.