La Vaqueria

🔴 RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

dilluns, 26 d’octubre de 2020


Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19, les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de necessitat i de proporcionalitat.

Així, i mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, s'adoptaren noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya; entre altres, la recomanació de limitar els desplaçaments fora del domicili en la mesura del possible.
En data d'avui ha entrat en vigor el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
En l'àmbit de cada comunitat autònoma, l'autoritat competent delegada és la persona que ostenti la
presidència de la comunitat autònoma en els termes establerts en el Reial decret, la qual està habilitada per dictar, per delegació del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l'aplicació de les previsions
establertes als articles 5 i 11, sense la prèvia tramitació de procediment administratiu i sense que siguin
d'aplicació les previsions del segon paràgraf de l'article 8.6 i de l'article 10.8 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En l'article 5 del Reial decret s'estableixen mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna, com a mesura proporcionada amb un potencial impacte positiu en el control de la transmissió de la COVID-19 en tant ha d'evitar situacions de contacte de risc que els informes epidemiològics evidencien que, majoritàriament, es produeixen en horari nocturn i que afecten negativament l'eficàcia de la resta de mesures implementades per assolir l'objectiu de control de la pandèmia.
D'acord amb l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de 25 d'octubre de 2010, que
evidencia la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari, i en execució del Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, la present Resolució estableix restriccions a la mobilitat nocturna de les persones, entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb la finalitat d'evitar activitats nocturnes d'alt risc, llevat d'aquells desplaçaments o activitats considerats de caràcter essencial. En aquest sentit, l'annex 3 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, preveu que les resolucions que s'adoptin per controlar la pandèmia poden comprendre, entre altres previsions, la limitació de desplaçaments, tret d'aquells considerats essencials, sempre que es realitzin de manera individual o amb la unitat de convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament. El mateix annex 3 determina quins desplaçaments es poden considerar essencials, la majoria dels quals s'han de realitzar fora de l'horari de 22.00 hores a 06.00 hores a què fa referència la limitació establerta en la present Resolució, tret de determinats supòsits que s'hi especifiquen.
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2,Resolem:

-1 Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.
S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar
adequadament:
- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s'esmenten a l'apartat 2.
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades
anteriorment.
- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als
desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
-2 Horaris de tancament
L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
-3 Aplicabilitat
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.
Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la
pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l'horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre.
-4 Inspecció i règim sancionador
Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
-5 Informes periòdics i durada
S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de la mesura adoptada en la present Resolució. S'estableix la durada de la mesura en un termini de 15 dies.
-6 Efectes
Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC.´

DOGC

Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.