APROVADA LA MOCIÓ PEL PAGAMENT DEL DEUTE DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT

divendres, 16 de març del 2012

APROVADA LA MOCIÓ PEL PAGAMENT DEL DEUTE DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT

Seguint amb l’ordre del dia
establert, es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC,
que diu literalment:

“Daniel Andreu i Falcó, Alcalde – President de l’Ajuntament
de l’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i Manuel Masdeu i Eixarch, en representació del grup Municipal del
PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent:
MOCIÓ pel pagament
del deute del Govern de la Generalitat amb l’ajuntament.
La situació econòmica i
financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca d’un
model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat
noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja
si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals han de
fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions
per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els anomenats
serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost
anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
A la situació precària de
les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims mesos. Un dels
més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya ha
fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles bressol
públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament
que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran
d’aquestes decisions. Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit
encara quan es faran efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la
Generalitat. Recursos econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això
provoca greus problemes de tresoreria a totes les corporacions locals.
Cal tenir en compte també
que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre de 2011, va
aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als
ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans
d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb
els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes,
dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert.
Per tot l' anteriorment
exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el grup
municipal del PSC proposen al ple de l’ajuntament de L’Aldea que prengui els
següents
A C O R D S
Primer- Instar a l’Alcalde
a que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament
de L’Aldea i tots els seus organismes, dependents i vinculats.
Segon- Instar al Govern
de la Generalitat a fixar un calendari
de pagament dels deutes pendents amb el nostre ajuntament.
Tercer- Instar al Govern de
la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària.
Quart - Donar trasllat del
present acord al Departament d’Economia i Coneixement i al Departament de Governació
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

El
Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que la moció
ha quedat aprovada pel vot favorable dels onze Regidors que composen el
Plenari, és a dir per unanimitat, i per tant amb el quòrum legalment
determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.