S'APROVA LA MOCIÓ DE REBUIG A L'INCREMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

divendres, 16 de març del 2012

Tot seguit es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC i PSC, que diu literalment:
“Daniel Andreu i Falcó, Alcalde – President de
l’Ajuntament de l’Aldea, en representació del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i Manuel Masdeu i Eixarch, en representació del grup
Municipal del PSC, presenten per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent:
MOCIÓ DE REBUIG A L’INCREMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria tributària, pressupostària i financera per a la correcció del dèficit públic obliga a les administracions locals a fer un increment del tipus impositiu de l’impost de béns immobles
durant els exercicis 2012 i 2013.
Atès que donada la última revisió cadastral
efectuada al terme municipal de L’Aldea, aquest augment és del 10%, no podent
ser el tipus de gravamen mínim i supletori inferior al 0,5 per cent el 2012 i
del 0,6 per 100 el 2013.
Atès que la crisi econòmica afecta durament
moltes famílies de la localitat de L’Aldea i que aquest increment del tipus
impositiu de l’IBI per als immobles urbans eleva injustament la contribució que
haurà de fer la ciutadania en aquesta matèria.
El grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya i PSC proposen al Ple l’adopció dels següents.

ACORDS
Manifestar el rebuig a aquesta mesura, tot traslladant el present acord a l’Associació
de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats de Madrid.
Segueix la data i signatura”.

2. En el cas que el tipus aprovat per un municipi per al 2012 o 2013 és inferior al
vigent el 2011, l’any en que això passi s’ha d’aplicar el que disposa aquest
article prenent com a base el tipus vigent el 2011”.
Que és una mesura que perjudica l’economia familiar, especialment les economies
familiars dels més febles i que a més va en contra de la filosofia i de les
actuacions d’aquest govern, perquè aquest impost no ha estat objecte de
modificació des de l’any 1997, segons li sembla recordar. Que és un Reial
Decret d’obligat compliment i per tant no podrem deixar-lo d’aplicar, però si
que podem exercir el nostre dret a denunciar-lo i a requerir que no s’apliqui.

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors que composen el Plenari,
és a dir per unanimitat, i per tant amb el quòrum legalment determinat.
Share this article on :

-

Arxiu del blog

 
© Copyright 2010-2018 InfoAldaia Tots els Drets Reservats. Avís Legal i Política de Privadesa i Cookies
Template Design by InfoAldaia | Published by InfoAldaia | Powered by Blogger.com.